logo BEREA
   


  KC BEREA :: Berea
:: ciele a činnosť
:: úžitok zo spolupráce
:: 2 percentá
:: stanovy OZ
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
 
Bežný účet:
IBAN SK55 1100 0000 0026 2901 0205
Účet na príspevky: IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774
ďalšie detaily >

 
Tlačivá pre 2%
na stiahnutie:

2 percenta - rozhodni

2% pre Kresťanské centrum BEREA


Milí priatelia,

aj tento rok môžete sami rozhodnúť, čo sa má urobiť s čiastkou 2% vašich daní, ktoré ste minulý rok zaplatili štátu. (Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v zdaňovacom období vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predložíte o tom písomné potvrdenie, ktoré nájdete tu.) Túto sumu máte právo poukázať nejakej mimovládnej neziskovej organizácii. Kresťanské centrum BEREA spĺňa podmienky stanovené zákonom (č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) a je zaregistrované Komorou notárov SR v centrálnom registri notárských zápisníc.

Touto cestou Vás prosíme o vyjadrenie Vašej podpory činnosti KC BEREA poukázaním podielu z Vašich daní. Uvedomujeme si, že Vás toto rozhodnutie bude stáť určitú „papierovú námahu“, preto pripájame podrobný postup, ako na to.

Vyhlásením, že 2% (3%) svojich daní venujete konkrétnej právnickej osobe, zaväzujete príslušný daňový úrad, aby danú sumu odviedol na účet prijímateľa, ktorého určíte Vy.

Kto môže poukázať podiel z dane?

Iba daňovník, čo je právnická, alebo fyzická osoba – táto vykazuje príjmy ako:

 • zamestnanec
 • živnostník
 • podnikateľ na základe iného ako živnostenského oprávnenia
 • fyzická osoba s inou zárobkovou činnosťou
 • fyzická osoba s príjmami z kapitálového majetku, z prenájmu a ostatných príjmov.

Fyzické osoby môžu poukázať 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Výška 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby pritom musí byť minimálne 3,00 €.

Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane, ak v príslušnom zdaňovacom období darovali finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane nimi určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na účely vymedzené zákonom; ináč môžu poukázať len 1,5% zaplatenej dane. Právnické osoby môžu poukázať 2% (1,5%) z dane v prospech viacerých prijímateľov, pričom minimálna čiastka v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.

Ak nepodávate daňové priznanie, (t.j. spadáte do kategórie „zamestnanec“)

 • Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, a vystavil Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov za rok 2023;
 • vyplníte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% (3%) zaplatenej dane v roku 2023. V riadku 12 uveďte sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ (je to suma z riadku 24 v Potvrdení o zaplatení dane), v riadku 13 2% (3%) z tejto sumy zaokrúhlené nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,00 €. V riadku 14 uvediete dátum z riadku 26 v Potvrdení o zaplatení dane, v prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva;
 • obidve tlačivá možno vyplniť aj online (IČO 30794358 a názov Kresťanské centrum BEREA treba v tomto prípadde vyplniť ručne);
 • obidve tlačivá zašlete alebo odnesiete na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2024;
 • v každom prípade by Vám mali v mzdovej učtárni pomôcť pri vypĺňaní tlačív; ak nie, obráťte sa priamo na nás, radi Vám poradíme.

Ak podávate daňové priznanie,

1) Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú v závere týchto pokynov.
 • Vypočítajte si Vaše 2% (3%) z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 1.4.2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

2) Právnické osoby

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (1,5%) z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú v závere týchto pokynov.
 • Vypočítajte si Vaše 2% (1,5%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).

Ak budete mať problémy pri poukázaní podielu z dane, obráťte sa nás, radi Vám poradíme. Informácie môžete získať aj u Vašej účtovníčky alebo na www.rozhodni.sk.

Srdečne ďakujeme!

 


Údaje, ktoré treba uviesť do daňového priznania, ak sa rozhodnete svoju časť dane darovať pre KC BEREA:

IČO: 30794358
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Kresťanské centrum BEREA
Sídlo: Okružná 3190, 900 01 Modra
Číslo účtu (IBAN): SK42 7500 0000 0040 2506 9774


na začiatok