logo BEREA
   


  KC BEREA :: Berea
:: ciele a činnosť
:: úžitok zo spolupráce
:: 2 percentá
:: stanovy OZ
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Úžitok zo spolupráce medzi zbormi


Každý cirkevný zbor je samostatný a zodpovedný Bohu za svoju vieru, víziu služby, hodnoty, financie a staršovstvo (vodcovstvo). V ideálnom prípade autonómia maximalizuje kreativitu a slobodu na úrovni každého miestneho zboru. Ak sa však táto autonómia preženie, ocitne sa zbor ako osamelý bežec v púšti – čo je niečo, čo v Písme nemá analógiu.

Cirkev v Novom zákone bola dynamická sieť zborov so vzájomným prepojením. Spolupráca nebola príliš organizovaná, ale vodcovia v nej mali významný vplyv, a to v zboroch i v medzizborovej práci, čo prispelo k ich spoločnému úspechu. Spomedzi dvanástich vynikali Peter, Jakub a Ján ako „stĺpy“ (Gal 2,9), Júda a Sílas bol „vedúci medzi bratmi“ (Sk 15,22), Títa zvolili cirkevné zbory za Pavlovho spolucestovateľa (2Kor 8,19). Schopnosť spravovať (manažovať) je duchovný dar (1Kor 12,28).

Vodcovia v cirkvi vždy zohrávali významnú úlohu, v mnohých oblastiach boli priekopníkmi. Boli živými vzormi zborom a ich starším. Do tej miery, ako sa správali podľa vzoru novozákonných apoštolov, zbory, ktorým slúžili, prekvitali. Museli to byť starostliví, efektívni a dôveryhodní vodcovia, ktorí mali jasný cieľ svojej práce pre zbory a pre ich problémy. Ich osobný príklad, plodná práca a zanietenie vzbudili túžbu u iných, aby ich podporovali, spolupracovali s nimi a napodobňovali ich.

Úžitok medzizborovej spolupráce je mnohoraký:

  1. Efektívna vízia – Keď sa stretnú starší (vodcovia zborov), obyčajne generujú víziu pre službu, ktorá presahuje ich individuálne kapacity.
  2. Znásobené zdroje – Keď sa vynorí spoločný cieľ (vízia) pri stretnutí vodcov, volajú k Bohu a oslovujú ľudí, ktorí im dôverujú. Obyčajne spoja ľudské i materiálne zdroje pre projekty, ktoré by individuálne nezvládli.
  3. Aktívna vzájomná starostlivosť – Takíto vodcovia dbajú o duchovné zdravie iných vodcov a zborov a sú ochotní pomôcť, ak vodcovia, alebo zbory v susedstve upadnú do problémov, ktoré nie sú v stave sami vyriešiť.
  4. Strategická spolupráca – Takíto vodcovia udržujú kontakty s inými cirkvami a kresťanskými organizáciami podobného charakteru doma i v zahraničí a ich prínos pre Božie kráľovstvo presahuje rámec jednej cirkvi.