logo BEREA
  


  VZDELÁVANIE :: letné biblické kurzy
:: kurz BKZP
:: kurz Učeníctvo
:: semináre
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Vzdelávacie programy KC BEREA

Biblické vzdelávanie patrí k prioritám Kresťanského centra BEREA. V Kresťanských zboroch na Slovensku systematické vzdelávanie nemá tradíciu, spravidla sa obmedzuje na pravidelné biblické hodiny. Takmer všetky zbory a miestne zhromaždenia sú vedené laikmi - samoukmi bez teologického vzdelania; ich biblické znalosti sú pritom neraz obdivuhodné.

Z toho vyplývajú dve veci:

 • potreba kvalitného biblického vzdelávania je naliehavá a
 • začínať musíme fakticky z ničoho.

Počas svojej krátkej existencie Berea zastrešila niekoľko vzdelávacích aktivít. Prvou bolo polročné vzdelávanie pre starších bratov v Trenčíne. Kurz viedol skúsený lektor, brat Milan Michalko z Ostravy v roku 2004 a správu o ňom priniesol aj článok v časopise PERSPEKTÍVA.

Od septembra 2004 do decembra 2005 prebiehal v Rači kurz Zvestovanie a výchova učeníkov. Viedol ho Samuel Húšť zo Zlína.

Krátkodobé semináre zamerané na budovanie a život zboru boli ponúknuté niekoľkokrát pri príležitosti návštevy zahraničných lektorov na misijných konferenciách.


Biblický kurz pre zborových pracovníkov

„Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa
nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy.“ (2Ti 2,15)

Biblický kurz pre zborových pracovníkov (BKZP) za zameriava na vzdelávanie bratov a sestier, ktorí sa chcú lepšie pripraviť na službu v kresťanských zboroch. Bol vytvorený preto, aby pomáhal budovať Boží ľud na základe kresťanskej viery (Jd 3), vyučoval Boží ľud poslušnosti celého Písma (Mt 28,20), vychovával Boží ľud v spravodlivosti a pripravoval k službe (2Ti 3,16-17; Ef 4,12) a podporoval osobný i spoločný duchovný rast v celom Kristovom tele (Ef 4,13).

Hlavnou učebnicou kurzu je Biblia. Ďalšou študijnou pomôckou sú príručky vydané organizáciou Bible Training Center for Pastors and Church Leaders, ktoré v plnej miere zodpovedajú biblickému poznaniu i vzdelávacím potrebám Kresťanských zborov.

Od septembra 2005 sa pravidelne každý mesiac stretávalo 25 až 30 študentov v zborovom dome KZ v Nitre. Spolu sme sa učili, ako čítať Písmo a rozumieť mu a jeho posolstvo preniesť do života. Vyučujúcimi boli bratia Peter Kozár, Jozef Abrman, Ľubomír Vyhnánek, Ilko Kozár a Ján Hudec. Veríme, že vynaložená námaha na 8 vyučovacích hodín za deň a hodiny samoštúdia prinesú trvalé ovocie a požehnanie v našich zboroch.

študenti BKZP

Kurzy BKZP

 1. Metódy štúdia Biblie a pravidlá interpretácie
 2. Prehľad Starého zákona
 3. Prehľad Nového zákona
 4. Kázanie biblickej zvesti
  a pastorálna služba
 5. Prehľad biblickej náuky
 6. Osobný duchovný život
 7. Služba, administrácia
  a vzdelávanie v cirkvi
 8. Princípy a metódy vyučovania
 9. Prehľad cirkevnej histórie
 10. Misia, evanjelizácia, učeníctvo

 
Kurz sme zakončili po štyroch rokoch štúdia v máji 2009.

Absolventi BKZP

 
bkzp_pk.jpg
bkzp_pk.jpg
bkzp_lv.jpg
bkzp_lv.jpg
bkzp_ja.jpg
bkzp_ja.jpg
bkzp_ik.jpg
bkzp_ik.jpg
bkzp_jh.jpg
bkzp_jh.jpg
bkzp_1.jpg
bkzp_1.jpg
bkzp_2.jpg
bkzp_2.jpg
bkzp_3.jpg
bkzp_3.jpg
bkzp_4.jpg
bkzp_4.jpg
bkzp_5.jpg
bkzp_5.jpg
bkzp_6.jpg
bkzp_6.jpg
bkzp_7.jpg
bkzp_7.jpg
bkzp_8.jpg
bkzp_8.jpg

na začiatok