logo BEREA
   


  KC BEREA :: Berea
:: ciele a činnosť
:: 2 percentá
:: úžitok zo spolupráce
:: stanovy OZ
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Kresťanské centrum BEREA


Občianske združenie KC BEREA slúži od roku 2003 v oblasti duchovného vzdelávania a organizovania detských a mládežníckych táborov v rámci Kresťanských zborov. Evanjelizačnou činnosťou pomáhame predovšetkým tým zborom, ktoré by si podobnú činnosť nemohli dovoliť organizovať samostatne.

1. Ciele združenia

Cieľmi združenia sú predovšetkým výchova a vzdelávanie smerujúce k rozširovaniu a prehlbovaniu poznania Biblie, povzbudzovanie k uplatňovaniu kresťanských princípov a hodnôt v praktickom živote a ich propagácia.

2. Činnosť združenia

Prostriedkami, ktorými združenie KC BEREA napĺňa svoje ciele, sú najmä:

V oblasti výchovy a vzdelávania: príprava vzdelávacích materiálov a programov na biblickom základe, organizovanie vzdelávacích kurzov a seminárov s kresťanským kontextom, výchovná a vzdelávacia práca s deťmi a mládežou – vzdelávacia a informačná činnosť za účelom ochrany, rozvoja a naplňovania fyzických, osobnostných a duchovných potrieb mladého človeka, organizovanie aktivít vo voľnom čase – podpora mimoškolských aktivít a využitia voľného času, organizovanie športových podujatí, táborov, koncertov a stretnutí detí a mládeže, prevencia negatívnych spoločenských javov, poskytovanie duchovného poradenstva.

V oblasti osvetovej činnosti: vydávanie materiálov pre biblické vzdelávanie, vydávanie propagačných a informačných materiálov súvisiacich s činnosťou združenia, vyhľadávanie a distribúcia informácií, prieskum a výskum týkajúci sa kresťanských aktivít (informačná databanka).

V oblasti činnosti na podporu kresťanských misijných aktivít: propagácia misijných projektov šírením informácií o jestvujúcich a pripravovaných projektoch, zabezpečenie prípravy misijných pracovníkov v oblasti ich potrebného vzdelania, jazykovej zdatnosti a iných náležitostí, podpora misijných aktivít zabezpečením sponzoringu a ľudských zdrojov.


Viac o cieľoch, činnosti a organizácii občianskeho združenia KC BEREA prezradia stanovy.