logo BEREA
  


  AKTIVITY :: kalendár podujatí
:: fotogaléria
:: TIA (KZ Trenčín)
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Angličtina hrou

Anglické denné tábory v Trenčíne
5. - 9.7. 2010    12. - 16.7. 2010    26. - 30.7. 2010


Tábory Angličtina hrou sú pre mnohé deti v Trenčíne neodmysliteľnou súčasťou života počas prázdninových dní.

KC Berea v spolupráci s Kultúrnym centrom Aktivity a Kresťanským zborom v Trenčíne už po štvrtý rok organizuje tábory pod vedením amerických animátorov, ktorí hravou a interaktívnou formou pomáhajú deťom osvojiť si základy hovorovej angličtiny.

deti na TAH

Táborov sa zúčastnilo tohto leta okolo 160 detí, mládežníkov a „drobcov“ vo veku od 3 rokov, pre ktorých sme po prvý raz pripravili špeciálny tábor „PLAY in ENGLISH“. Spolu s deťmi sa môžu tohto mini-tábora zúčastniť aj ich mamička alebo otecko.

Kvalitatívnu úroveň táborov po obsahovej a kreatívnej stránke nepochybne určuje vynikajúci tím animátorov z USA pod vedením Michelle Murryovej, riaditeľky vlastnej divadelnej organizácie. Nosnou témou tohtoročných anglických táborov je „Cestovanie po USA“. Informácie o prihlásení svojho dieťaťa do týchto táborov môžete získať prostredníctvom Kultúrneho centra Aktivity, ktoré sa stará o technicko-organizačné zabezpečenie táborov vrátane registrácie.

Water Day

Na tábory sa texaskí animátori pripravujú niekoľko mesiacov. Toto leto so sebou priniesli 30 plných kufrov materiálov, hier, športových potrieb a predmetov za účelom čo najefektívnejšieho interaktívneho vyučovania angličtiny. Okrem toho väčšina z nich niekoľko mesiacov usilovne brigádovala, aby si mohli našetriť potrebné peniaze na letenku a výdavky s bývaním počas pobytu na Slovensku. Ich práca v našich táboroch je nezištná a vzorom pre nás všetkých. Je o živej kresťanskej láske naproti svojim blížnym, aj keď sú títo blížni (Slováci) 10 000 km vzdialení od ich domova.

Animátori

Súčasťou amerického tímu sú pedagógovia, ale i mladí nadšení Texasania, ktorí majú radi Slovensko a slovenskú kultúru. Niektorí z nich sa dokonca učia po slovensky. Cítia sa medzi nami ako doma a majú radi naše deti. A to sa zaplatiť nijako nedá!

Mimoriadnym spolupracovníkom sa na dva nádherné táborové dni toto leto stal aj americký astronaut a pilot raketoplánu Discovery Jim Dutton, ktorý našej činnosti fandí už niekoľko rokov. S deťmi sa zabavil do sýtosti! Pripravil si pre nich scénku, porozprával im o lietaní do vesmíru a zodpovedal všetky ich otázky!

Scénka

Do táborov „Angličtina hrou“ sa deti počas prázdninových dní radi znovu a znovu vracajú. Dokonca sa ich zúčastňujú aj deti spoza slovenských hraníc. Veríme, že tou príťažlivou dimenziou našich táborov je okrem vysokej obsahovej kvality programu kresťanská atmosféra lásky, ktorú naši animátori šíria svojim správaním, postojmi a osobným záujmom o každé dieťa, aby sa každé z nich cítilo prijaté, rešpektované a milované.

Beseda

Každý rok pripravujeme pre deti ako i rodičov detí z tábora besedu s vedeckými pracovníkmi z Vesmírnej agentúri NASA. Tento rok sa výnimočným hosťom stal astronaut Jim Dutton, ktorý zhodou okolností navštevuje ten istý kresťanský zbor, Trinity Fellowship, odkiaľ pochádza aj väčšina našich animátorov.

Deti s astronautom

Budúcnosť našich táborov

Aj v budúcnosti počítame na našich anglických táboroch s účasťou vedeckých pracovníkov. Po ukončení rozsiahlej rekonštrukcie rekreačného objektu, ktorý KC Berea spravuje v Harmónii, sa organizovanie pravidelných jazykových táborov „Angličtina hrou“ rozšíri aj do tejto krásnej malokarpatskej oblasti. Okrem týždenných anglických táborov sa tešíme aj na organizovanie táborov „Francúzština hrou“ s animátormi z Francúzska či s Kanaďanmi z Quebecu, pre ktorých je francúžština rodnou rečou. KC Berea v júli 2010 hosťovalo 26 takýchto francúzsky hovoriacich mládežníkov i dospelých, ktorí nám namiesto vyučovania francúzštiny tento rok pomáhali ako brigádnici s urýchlením rekonštrukcie chaty. KC Berea plánuje v budúcnosti rozšírenie svojej činnosti o tábory aj v ďalších jazykoch.

S ukončením rekonštrukcie počítame do konca budúceho roku.

Chata

Sú naše tábory „kresťanské“?

Všetky akcie, ktoré organizuje KC Berea, už či sú to športové podujatia, koncerty, mládežníckej akcie, mimoškolská činnosť, besedy s vedeckými pracovníkmi na školách a univerzitách, tábory, kluby, atď., sú motivované kresťanskou láskou. Sme presvedčení, že zdravým základom každej spoločnosti sú hodnoty vyplývajúce z kresťanskej etiky a morálky. Tomuto presvedčeniu zostaneme verní.

Pokiaľ však činnosť alebo aktivita určená pre verejnosť nie je jasne označená ako „biblická“ alebo „kresťanská“, tak vyučovanie Biblie nie je plánovanou súčasťou programu. Nepovažovali by sme to za férové ani správne, ak by napríklad tábor, na ktorom sa vyučujú biblické príbehy, nebol presne tak označený. Atmosféru kresťanskej lásky chceme strážiť i vytvárať na všetkých našich akciách bez ohľadu na to, či ide o vyučovanie Biblie alebo nie.

Kanaďania

Ako občianske združenie spolupracujeme s niekoľkými organizáciami na rôznych projektoch, ak ide o činnosť, ktorá je prospešná pre spoločnosť, pre naše rodiny a o činnosť, ktorá buduje človeka po stránke fyzickej, vzdelanostnej, umeleckej alebo duchovnej.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete písať na adresu: anglictinahrou@gmail.com.


na začiatok