PERSPEKTÍVA č. 2/2006

 

 
Elizabeth Kendal:

Náboženská sloboda v roku 2006

Elizabeth Kendal

Tento globálny prehľad si všíma otázky otvorenosti a náboženskej slobody ako svetové trendy. Keďže priestor neumožňuje vyčerpávajúcu štúdiu, spomenuté sú len najstrategickejšie a najkritickejšie prípady. V zásade všetky prípady krajín, kde sú dnes kresťania prenasledovaní, sa dajú pripodobniť k niektorej z popísaných situácií.

Náboženská sloboda umožňuje podzemným cirkvám preniknúť na povrch a stať sa činiteľmi požehnania vo svojej komunite a prispieť k rastu Božieho kráľovstva. Ideologický a politický odpor voči slobode vyznania je Satanovou baštou proti rastu Božieho kráľovstva a prvotnou príčinou prenasledovania cirkvi.

V náboženských a politických diktatúrach je represia odoprenie slobody kľúčovým prvkom moci. Diktátori oberajú svojich poddaných o ich všeobecné ľudské práva, aby tak upevnili svoju vládu. Systematicky odmietajú slobodu náboženstva aby sa uchránili od kritického hodnotenia a nestratili prívržencov.

Tí, čo odmietajú slobodu, bránia otvorenosti alebo obmedzujú možnosti voľby. Ale v týchto dňoch je čoraz ťažšie zabrániť šíreniu informácií. Akonáhle sa dosiahne istá miera otvorenosti, ľudia sa dožadujú slobody, aby mohli formulovať svoje názory a rozhodovať sa slobodne na základe dostupných informácií.

Celý svet sa teraz hýbe k väčšej otvorenosti. Globalizácia a technický pokrok, zvlášť v oblasti informačných a komunikačných technológií ako internet, rozhlas, satelitná technika a mobilná komunikácia, robia túto zmenu nevyhnutnou. Odpor proti tomuto trendu spôsobuje vyhrotenie prenasledovania.

Ľudia mnohých národov teraz vnímajú otvorenosť a slobodu ako podstatnú súčasť modernizácie, globálneho angažovania a prosperity. V niektorých národoch je slobode naklonené obyvateľstvo, ale proti je vláda, v iných je zmene naklonené vedenie, ale odpor kladú časti obyvateľstva.

Globálny trend smerujúci k otvorenosti naráža na tvrdý odpor tých, čo sa cítia ohrození: mocibažných politických a náboženských diktátorov, ktorých ideológie nemôžu zniesť kritickú analýzu alebo prítomnosť alternatív v slobodnej spoločnosti. Rapídne rastúca otvorenosť sveta vďaka informačným a komunikačným technológiám, naštartovala tvrdý pozemský i duchovný boj, ktorý speje k vyvrcholeniu v nasledujúcich desaťročiach.

Toto sú pre Cirkev kritické roky. Musí bdieť a modliť sa za národy a za trpiacich. Musí vážne vziať svoju zodpovednosť byť nositeľom požehnania pre svet.


V Bhutáne (krajina s budhistickou väčšinou) osvietené vedenie v túžbe po pokroku, prosperite, otvorenosti a slobode, zaviedlo novú a relatívne pokrokovú ústavu v donedávna izolovanom budhistickom kráľovstve. Kráľ sa zrieka svojho nároku na absolutistickú vládu a podriaďuje sa konštitučnej demokracii. Budhistickí nacionalisti budú istotne klásť odpor zmenám a vodcovia národa budú potrebovať silné presvedčenie, silu a múdrosť. Prechod nebude úspešný bez zápasu.

V Nepále (hinduistická väčšina) obyvateľstvo hladné po mieri, otvorenosti, rovnosti a slobode zosadilo utláčajúceho diktátorského kráľa a zmenilo hinduistické kráľovstvo na slobodný štát. Nespokojní hinduistickí nacionalisti v Nepále a Indii sa snažia vyprovokovať náboženské nepokoje a vzostup hinduistických politických strán. Nepálci a ich nová vláda nebude mať hladkú cestu k mieru, spravodlivosti, rovnosti, otvorenosti a náboženskej slobode. Prechod nebude bez zápasu.

V Maroku (moslimská väčšina) odvážne, liberálne zmýšľajúce vedenie posúva národ smerom k otvorenosti a rovnoprávnosti. Bezpečnosť a práva sa zlepšili, i keď ešte nemožno hovoriť o slobode náboženstva. Islamisti sú v strehu, považujú zmeny za neislamské. Prechod to bude nutne pomalý a nie bez zápasov.

V Indii (hinduistická väčšina) súčasná federálna vláda podporuje otvorenosť a presadzuje slobodu náboženstva ako fundamentálne a ústavou garantované ľudské právo. V protiklade k tomu hinduistickí nacionalisti kladú tvrdý a agresívny odpor, pričom používajú náboženstvo pre svoje vlastné politické ciele. V indických štátoch, kde vládnu nacionalistické strany, hinduistickí militanti kruto a beztrestne prenasledujú kresťanov. Cieľavedome vo veľkom a nasilu obracajú ľudí na hinduizmus a usilujú sa o čím väčší zisk (ak nie víťazstvo) vo federálnych voľbách v roku 2009. Ak sa nacionalisti znova dostanú k moci na federálnej úrovni, India sa zvrhne na hinduistický štát. Otvorenosť a sloboda vyznania sú vážne ohrozené a ľahko môžu byť podkopané nacionalistickými silami. India je na dôležitej križovatke.

V slobodnom západnom svete (kedysi kresťanskom) sú v histórii ťažko vybojované a uznávané slobody postupne podkopávané náboženskými i antináboženskými nepriateľskými silami. Tým, ktorí chcú zneužiť alebo odstrániť slobody západu pre vlastné hanebné ciele, kladie spoločnosť malý odpor. Táto spoločnosť dobrovoľne a snaživo demoluje základy vlastnej slobody. Otvorenosť a náboženská sloboda sú na západe ohrozené viac než si väčšina západniarov uvedomuje nie preto, že by ich o ne okrádali nepriateľské mocnosti, ale preto, že západ sa ich dobrovoľne zrieka.

V Číne (ovládanej komunistickou stranou) sú stále väčšie masy obyvateľov vzdelávané a vystavené vplyvu vonkajšieho sveta a dožadujú sa stále väčšej otvorenosti a slobody. Medzitým vládnuce sily sa snažia nájsť takú rovnováhu ekonomických, sociálnych, náboženských a politických veličín, aby si komunistická strana udržala moc a ekonomika pritom napredovala. Komunisti sa cítia ohrození potrebou reformy. Maoisti sú už v menšine a vplyvné hlasy spomedzi nich sa vyslovujú za väčšiu otvorenosť v mene prosperity. Komunistická strana pritom utláča opozíciu a chce zabrániť intelektuálnej, politickej a náboženskej otvorenosti a slobode. Schyľuje sa k zápasom a komunistickému útlaku by mohlo odzvoniť.

V Iráne (šítska moslimská väčšina) univerzitní študenti a ženy stále častejšie riskujú svoje životy, keď sa vyslovujú za reformy vedúce k rovnoprávnosti, otvorenosti a slobode. Ich odvážne protesty sú drvené hrubou silou ozbrojených revolučných gárd a islamských milícií. Zúfalstvo doháňa mnohých k samovraždám a drogovým závislostiam. Slávna perzská kultúra s bohatou tvorivou a intelektuálnou históriou je dusená brutálnym tlakom islamu od revolúcie v roku 1979. Objavujú sa príznaky začínajúceho nerovného boja za otvorenosť a slobodu. Je to ako Dávid proti Goliášovi čo nevadí, ak je tam aj Boh.

V Severnej Kórei (stalinistický štát) bola samotná predstava otvorenosti a slobody dôkladne vypláchnutá z hláv obyvateľov. Ale po viac než 50 rokoch izolácie sa objavujú v škrupine pukliny a sem-tam sem prenikne záblesk z vonkajšieho sveta. Najväčšou ťažkosťou je hrubá ľudská koža vytvorená 50 rokmi lží a propagandy. Ale Boh stvoril človeka pre vzťah so sebou a s túžbou po duchovnej pravde. Boj za otvorenosť a slobodu je nevyhnutný.


Ako sa národy sveta otvárajú, voľky-nevoľky, ústrednou otázkou uprostred konfliktov je sloboda: aby ľudia mali možnosť rozhodnúť sa pre Krista, a potom ho chváliť, študovať Bibliu, modliť sa spolu s inými veriacimi a slúžiť Pánovi nesením evanjelia i praktickou službou podľa svojho obdarovania a povolania. Ježiš pozýva: „Poď a ber zadarmo!“ Cirkev stojí na frontovej línii tohto pozemského i duchovného zápasu za slobodu. Kresťania sa musia naučiť sledovať správy s otázkou: „Čo z tohto vyplýva pre cirkev?“ a so srdcami na modlitbe: „Pane, čo pri tom cítiš?“ To nám pomôže porozumieť časy a doby (Lk 12,54-56), aby naše modlitby boli zrozumiteľné, strategické a hodnotné. Nie je horšie zlyhanie, ako keď Cirkev nenastúpi do duchovného boja, lebo nevie, kadiaľ vedie frontová línia!


začiatok   |   obsah   |   nasledujúci článok