PERSPEKTÍVA č. 2/2006

 

Kam kráča BEREA?

Od registrácie Kresťanského centra Berea uplynuli už viac ako tri roky. Čo všetko z toho, čo sme si predsavzali robiť, sa už rozbehlo?

KC Berea si dalo za cieľ:

  1. zintenzívniť prácu s deťmi a mládežou
  2. prehĺbiť biblické vzdelávanie v zboroch
  3. obnoviť v zboroch vedomie zodpovednosti
    za misiu a evanjelizáciu.

Takéto náročné ciele sa nedajú dosiahnuť za jeden deň. Ide o dlhodobý a v niektorých oblastiach trvalý proces. S vďačnosťou v srdci môžeme skonštatovať, že čosi sa už predsa len urobilo.

V oblasti práce s deťmi a mládežou sme niekde na začiatku. Myslím napr. nielen na pobyty s kresťanskými deťmi a mládežou, ale v prvom rade na evanjelizačné „kempy“ pre deti a dorast. Verím, že sa nám bude oveľa ľahšie realizovať tento zámer keď budeme mať k dispozícii zrekonštruovanú budovu v Modre-Harmónii. Aj v nezrekonštruovanom stave nám chata umožnila niekoľko prevažne pracovných pobytov. Ale o nej až nakoniec.

Biblické vzdelávanie už beží druhý rok a vedie ho brat Peter Kozár, ktorému podľa potreby asistujú ďalší bratia, ktorým Pán cirkvi dal dar učiteľov. Zúčastňuje sa ho asi 30 bratov a sestier z rôznych zborov a priestory nám poskytol nitriansky zbor. Prvý rok sa prebral systematický prehľad starozákonných kníh. Tento školský rok sme začali s novozákonnými knihami. Okrem toho už pravidelne v pondelok po misijnej konferencii býva jednodenný seminár pre aktívnych pracovníkov v cirkvi. Do oblasti biblického vzdelávania možno zaradiť aj publikačnú činnosť. Okrem informátora Perspektíva, ktorý držíte v ruke, sme vydali zatiaľ iba jeden titul: útlu, ale praktickú príručku pre starších bratov od brata Josefa Kurza „Strážna služba lásky“, ktorá hovorí o princípoch biblickej zborovej kázne. Máme pripravené ďalšie tituly, ale pre iné naliehavejšie úlohy zatiaľ k ich vydaniu nedošlo. Určite sem patrí aj polročný seminár pre vodcov v cirkvi, ktorý viedol v roku 2004 brat Milan Michalko st. podľa knihy brata Straucha „Biblické staršovství“.

Do tretej oblasti patrí zorganizovanie konferencie o misii a evanjelizácii, ktorá sa koná každoročne už tradične v novembri. Tento rok je to už po 6. krát, kedy sa môžeme spoločne zamýšľať nad dôležitými biblickými i praktickými aspektmi evanjelizácie a misie. Dozvedeli sme sa o tom, ako sa touto úlohou pasujú bratské zbory v iných krajinách: Nemecku, Anglicku, Holandsku, Taliansku. Tento rok k nim pribudne Rumunsko – krajina ťažko skúšaná, v ktorej žije najviac evanjelikálnych kresťanov v strednej a východnej Európe: cca pol milióna. Bratské zbory v Rumunsku majú približne 60.000 príslušníkov, pričom za posledných 15 rokov – teda po politických zmenách – sa ich počet zdvojnásobil (!). Aj preto sme pozvali brata Ieremia Rusu z Ploesti na tohtoročnu konferenciu. Iste sa máme čo od našich rumunských bratov učiť…

Chata v Modre-Harmónii sa stala skúšobným kameňom našej viery – ale zároveň aj jej symbolom. Nikto zo zainteresovaných nikdy nezabudne na obdobie hľadania Božej vôle a intenzívnych modlitieb v čase kúpy objektu. Nemali sme žiadneho „veľkého“ sponzora na ktorého by sme sa mohli spoľahnúť. Iba na Toho, z ktorého ruky sme celý projekt s vierou vzali.

O to väčšia radosť a uistenie, že je to Jeho vôľa, nastali, keď sme mali v pravý čas potrebný finančný obnos k dispozícii. Rovnako veríme, že Ten, ktorý toto dielo začal, ho aj dokončí. Veď On je nielen Alfa, ale aj Omega. Na chate sa už urobil veľký kus práce, hoci to navonok zatiaľ veľmi nevidno. Najväčšiu zásluhu okrem domácich bratov a sestier vedených bratmi Bohušom Javorom a Rubenom Čížom mali prevažne mladí brigádnici z Trenčína a Nového Mesta n/V., ktorých viedol brat Jožko Abrman. Suma summarum, vyčistili sa všetky priestory, o viac ako 1 meter sa prehĺbil suterén, zo vstupnej haly sa prekopala do neho prístupová chodba. Vyhĺbila sa studňa na úžitkovú vodu. Vykopali a zabetónovali sa základy pre prístavbu závetria. Vykopal sa kanál a položil sa kábel pre hlavný prívod elektrického vedenia do budovy. Pretože už máme stavebné povolenie na prestavbu, ak dá Pán, tak na jar by sme chceli začať s nadstavbou a prístavbou budovy.

Touto cestou sa chceme zároveň poďakovať za vaše modlitby, stovky odpracovaných brigádnických hodín i vaše veľkorysé finančné dary bez ktorých by sa celé dielo nemohlo zrealizovať. Verím, že Pán si toto dielo použije na budovanie svojej Cirkvi spôsobom, o ktorom teraz ešte nemáme ani potuchy.

Ľubomír Vyhnánek

začiatok   |   obsah   |   nasledujúci článok