PERSPEKTÍVA č. 1/2006

 

 
Paul Young:

Ako svedčiť členom siekt

Paul Young

 
Terminológia

V súčasnosti je trendom upúšťať od používania slov „kult“ alebo „sekta“ a radšej používať označenie „nové náboženské hnutie“ (NNH). Je to kvôli tomu, že slová „kult“ a „sekta“ získali v každodennom používaní negatívnu príchuť a tak pri ich používaní musíme byť opatrní.

Definícia

Presne definovať NNH nie je jednoduché, ale v zásade sa pri nich vyskytujú dve časté charakteristiky. Po prvé, popierajú základné kresťanské pravdy ako je božstvo Pána Ježiša Krista a dielo vykúpenia. Po druhé, odmietajú ústredný význam Písma ako zjavenej Božej vôle pre ľudstvo. Neuznávajú dostatočnosť Božieho Syna ako Spasiteľa a Biblie ako Božieho Slova. Spravidla neveria, že môžeme byť spasení milosťou len na základe viery v Krista. Tiež neveria, že Biblia je konečné Božie zjavenie a tak k nej pridávajú ďalšie spisy alebo výroky, ktoré údajne obsahujú najnovšie a najzáväznejšie Božie zjavenia.

Sú stovky NNH a nové pribúdajú alarmujúcim tempom. Zasahujú mnoho ľudí, predovšetkým mladých. Tieto náboženstvá často ponúkajú jasné autoritatívne odpovede, ktoré kontrastujú s neraz vyhýbavými a nejednoznačnými výpoveďami vodcov kresťanských cirkví. Tiež zdanlivo ponúkajú ľuďom priateľstvo a zjednodušujú im rozhodovanie o závažných veciach. Vodcovia NNH často vstupujú do životných rozhodnutí nasledovníkov, čím vytvárajú nezdravú závislosť. Takáto forma „ťažkej pastorácie“ a disciplíny vyvoláva obavy, lebo prepožičiava vodcom NNH priveľkú moc nad ľuďmi.

Skúmanie

Každý človek má garantované ľudské a občianske právo veriť čokoľvek chce a pripojiť sa k ľubovoľnému náboženskému hnutiu. Toto právo nikto nechce ľuďom upierať a nikto neobviňuje NNH z násilného získavania prívržencov. Ale predsa máme právo preskúmať a analyzovať, či učenie a prax NNH nemá škodlivé účinky, či ich tvrdenia sú vzájomne konzistentné a či sa pridŕžajú právd Písma alebo nie. Máme tiež právo vysloviť varovanie a zapojiť sa do polemiky, ak to nebudeme robiť agresívne a uštipačne. Musíme si dávať pozor, ako jednáme s ľuďmi, pretože mnohí môžu byť vlastnou skúsenosťou s NNH zranení.

Ako máme svedčiť?

Čo robiť ...................................

1. Potrebujeme modlitbu

Naše svedectvo nebude nikdy skutočne účinné, ak nebudeme žiť v Pánovej blízkosti a nenaučíme sa spoliehať na jeho prítomnosť a múdrosť. Musíme ho nechať, aby nás viedol do oblastí svedectva, kde nás chce použiť a spoliehať sa, že nám dá tie správne slová v každej situácii.
 

2. Potrebujeme znalosti

V prvom rade musíme byť dobre oboznámení s Písmom a poznať pravdy, na ktoré Písmo dáva dôraz, ako napríklad Kristovo božstvo. V popredí našej mysle musia byť aj nádherné verše evanjelia, ktoré nám hovoria o našej núdzi i o tom, ako na ňu odpovedá Ježiš Kristus a jeho dielo. A v druhom rade musíme vedieť niečo o náboženskom pozadí človeka, ktorému svedčíme. Pomôže nám to porozumieť, ako uvažuje o istých veciach.
 

3. Musíme klásť otázky

Otázky treba formulovať tak, aby nevyzneli ohrozujúco, ale pritom prinútili ľudí zamyslieť sa, čomu veria. Otázky by mali vniesť človeku do mysle trošku pochybnosti o ich náboženských predstavách, aby si mohli uvedomiť, že to, čomu veria, má nejaká slabiny a nezodpovedá biblickému zjaveniu.
 

4. Musíme povzbudzovať

Mnohí príslušníci NNH sú úprimní a tvrdo pracujúci ľudia. Nemali by sme nimi pohŕdať a znevažovať náboženstvo, ktoré buduje takéto vlastnosti. Ľudí treba povzbudiť k tomu, aby si sami čítali Bibliu a sami musíme byť pripravení citlivo sa s nimi podeliť o naše poznanie Písma.
 

5. Musíme byť citliví a trpezliví

Pamätajme na to, že mnohí títo ľudia majú problémy a zúfalo potrebujú zakúsiť lásku Pána Ježiša. Je možné, že vo svojom vnútri túžia po skutočnom vyslobodení a spasení, ktoré stále uniká tým, čo si ho musia zaslúžiť svojimi dobrými skutkami. Vo svojom prístupe by sme sa mali pokúšať budovať mosty lásky a nie odsúdenia.
 

Čo nerobiť ................................

1. Nekritizovať

Kritický a útočný postoj len zaháňa druhého do zákopov jeho vlastných názorov a podnecuje k tomu, aby prešiel do protiútoku proti našej viere.
 

2. Neprejaviť netrpezlivosť

Podráždené reakcie a prejavy netrpezlivosti nám nikdy nepomôžu k účinnému svedectvu. Prinášanie svetla evanjelia niekomu, koho myseľ bola zaťažená falošným učením, môže byť dlhý a ťažký proces. Buďte pripravení venovať ľuďom veľa času, aby mohli spoznať Kristovu lásku.
 

3. Nepúšťať sa do ostrých hádok

Konečným cieľom nikdy nie je vyhrať spor, ale priviesť stratenú dušu k spasiteľnej viere v Krista. Vždy buďte zdvorilí, priateľskí a milí k ľuďom, ktorí nevidia nášho Spasiteľa v tom istom svetle ako my.
 

4. Nesmieme byť sarkastickí

Taký prístup by diskreditoval našu pozíciu ako dobrých svedkov Ježiša Krista. Neslobodno sa vysmievať alebo urážať NNH a znevažovať ich vodcov a učiteľov, literatúru a metódy.

Cieľom je vybudovať si vzťahy s príslušníkmi NNH tak aby mohli vidieť náš život v súlade s našimi slovami. Musia vidieť, že to, čo hovoríme, je zakotvené v Svätom Písme a nie sú to len ľudské názory. Vždy je užitočné vysvetliť ľuďom náš osobný vzťah s Pánom a vydať svedectvo o našom obrátení k nemu. Nesmieme sa vzdávať, lebo vieme, že Pán má moc spasiť človeka, ktorému svedčíme. Z mojej vlastnej skúsenosti viem, že dnes sú mnohí vyvádzaní z NNH a privádzaní k živej viere v Krista a za to patrí chvála Bohu.

Paul Young je redaktorom misiného časopisu Echoes of Service.

začiatok   |   obsah   |   nasledujúci článok