PERSPEKTÍVA č. 1/2005

 

Alan a Valerie Kyle:

Po piatich rokoch v Dunkerque (Francúzsko)

Do Dunkerque sme prišli v posledný deň roku 1999 po vyše 17 rokoch v Rambouillet. Zmena to bola značná. Naša práca v Rambouillet bola v priekopníckej situácii - pomôcť novo založenému zboru vyrásť z malého jadra na upevnenú skupinu, pričom hlavný dôraz bol kladený na evanjelizáciu. V zbore Petite Synthe bola situácia veľmi odlišná. Svoje lepšie časy už mal za sebou. Založený bol pred vyše 40 rokmi a vyhliadky do budúcnosti vyzerali pochmúrne. Mnohí sa pýtali, ako dlho to ešte vydrží. Najsmutnejšie bolo rozdelenie medzi veriacimi. Oni potrebovali pomoc zvonka a my sme odpovedali na Božie volanie. Naším poslaním bolo s Božím požehnaním a v spoločenstve s tamojšími veriacimi nastaviť zbor znova na správnu koľaj. A aká je po piatich rokoch situácia v zbore Petite Synthe v Dunkerque?
 

Rast

Za tie roky sme sa naučili nepripisovať číslam priveľký význam. Viac ľudí v zhromaždení neznamená automaticky vyššiu kvalitu spoločenstva. Avšak čísla sú jedným z viacerých ukazovateľov. Účasť na nedeľných bohoslužbách za päť rokov viac než strojnásobila. Za to patrí chvála Bohu! Niektorí ľudia boli spasení ako ovocie svedectva zboru. Iní sa prisťahovali do Dunkerque za zamestnaním a zvolili si zbor Petite Synthe za svoj duchovný domov. Iní, čo po obrátení vypadli zo spoločenstva, sa stali znova oddanými príslušníkmi zboru. Ďalší sa pridali z iných evanjelikálnych zborov v oblasti. Aká radosť je mať v zhromaždení v nedeľu ráno 25 detí v troch vekových skupinách!

Žiaľ, istý neveľký počet ľudí, čo sa nevedeli vyrovnať so zmenenou situáciou, nás opustili; spravidla bez toho, že by to spôsobilo problémy nášmu spoločenstvu. Tiež je smutné, že niektorí odišli po tom, čo vyznali vieru v Pána Ježiša a dokonca po krste.
 

Vedenie

V roku 2002 sa odohrala veľmi významná udalosť: v zbore boli veriacimi uznaní konkrétni starší bratia. V minulých rokoch to bolo jablkom sváru v spoločenstve, ktoré nikdy vo svojej histórii nemalo jednotný tím vodcov. Ako sa blížil ten kritický dátum, veľmi sme sa modlili. Cítili sme tiaž zúriaceho duchovného boja. Z Božej milosti príslušníci zboru rozpoznali, že štyria muži už konali službu starších a títo boli oficiálne ustanovení. Jeden starší sa odvtedy odsťahoval a teraz sa na plno venuje službe s literatúrou v Belgicku. Ďakujeme Pánovi za troch zostávajúcich starších, ktorí spolu pracujú v úplnej jednomyseľnosti.

Tiež ďakujeme Bohu za vedúcich pracovných skupín, ktorí vedú rôzne služby a aktivity v zbore. Tieto skupiny boli vytvorené v roku 2001, keď sme povzbudili každého kresťana k využívaniu duchovného obdarovania v činnosti zboru.
 


Alan s dvoma staršími zo zboru

Mládež

Pri našom príchode do Petite Synthe nám bolo smutno, keď sme videli, ako tu chýba jedna celá generácia – veková skupina od 25 do 40 rokov. Bol to priamy následok minulých problémov v spoločenstve. Ale nadchlo nás, keď sme tu videli peknú skupinu mladých.

V jednom období počas uplynulých piatich rokov mala skupina mládeže takmer 30 členov, ale po odsťahovaní viacerých za štúdiom a prácou sa počet znížil asi na 20. Ďakujeme Bohu za to, že väčšina z nich duchovne rastie. Jeden z nich venoval rok svojho života misii. Šiesti mladí sa zapojili do služby letných tímov a do práce v táboroch. Jeden z našich vedúcich mládeže strávil tri týždne s misionármi v Kambodži.
 

Staršia generácia

Zvlášť musíme zmieniť našich vekom starších bratov a sestry. Počas „chudobných rokov“ sa stále stretávali a modlili. Teraz sú nadšení zo zmien, ktoré tu nastali. Alan sa s nimi v súčasnosti stretáva na pravidelnom biblickom štúdiu v utorok popoludní. Ľahko by sa mohlo stať, že by si sťažovali na toľké zmeny v spoločenstve, ale poctili nás svojou plnou podporou.
 

Zborové programy a aktivity

Počas minulých troch rokov nastali značné zmeny v programe, keď sme sa pokúsili prispôsobiť ich tomu, aby sa naši neveriaci priatelia a noví kresťania cítili medzi nami vítaní. Teraz mávame v zbore domáce skupinky raz za dva týždne (momentálne štyri), systematické biblické vyučovanie, posedenie pri káve po nedeľnej dopoludňajšej bohoslužbe, evanjelizačné štúdium Biblie v domácnostiach, skupiny biblického štúdia pre veriace i neveriace ženy, pravidelné zhromaždenia zamerané na spoločenstvo spojené s jedlom, príležitostné programy pre rodiny v sobotu večer, pravidelné i príležitostné modlitebné zídenia, zborové víkendy, stretnutia skupiny mužov raz za mesiac a raz za rok spoločný výlet pre celý zbor.
 

Budovy

Pred piatimi rokmi stav budov a pozemku odrážal stav celého zboru – opotrebované ale s veľkým potenciálom! Sme veľmi vďační za pomoc organizácie Brass Tacks! Dva terasové domčeky pripájajúce sa k hlavnej budove boli úplne zrekonštruované, čo nám poskytlo mnoho nového miesta. Aj iné časti boli zrenovované, medzi nimi vchodové priestory, toalety, miestnosti pre deti a kuchyňa. Teraz obraciame svoju pozornosť na hlavnú sálu, ktorá bola pôvodne postavená z lacného materiálu s biednou izoláciou múrov i strechy.
 

Vzťah s ubytovňou Arc-en-Ciel

Zbor Petite Synthe vyrástol zo stretávania kresťanov v mužskej ubytovni Arc-en-Ciel a vždy tu boli úzke vzťahy medzi týmto miestom a zborom. Hoci nikto zo zboru už teraz v ubytovni nepracuje, stále si udržiavame dobré vzťahy. Jeden z našich starších je v súčasnosti viceprezidentom dozorného výboru a Alan sa každé dva týždne stretáva s pracovníkmi na modlitbách.

V zbore pravidelne zbierame a skladujeme obnosené šatstvo pre obyvateľov ubytovne, z ktorých mnohí sú bez vlastného príjmu. Vďační sme aj zborom z Anglicka, ktoré robievajú zbierky ošatenia a posielajú ho sem. Pravidelné stretnutia v pondelok popoludní sú výbornou príležitosťou priblížiť evanjelium týmto mladým mužom. Asi jedna tretina z nich pochádza z Alžírska.
 

Modlitby za budúcnosť

Ako sa môžete modliť za nás a za budúcnosť zboru Petite Synthe? Prosíme, modlite sa za:

ochranu pred útokmi zlého; v našej situácii je ešte stále nedostatok stability,

múdrosť pre starších, ktorí sa musia pri pastierskej práci často vyrovnávať s veľmi zložitými situáciami,

naliehavú potrebu zapojenia duchovne zrelých a oddaných mužov do vedenia,

spasenie mnohých ľudí v Dunkerque,

posilnenie mladých veriacich,

ukončenie renovácie zborových budov,

prácu so ženami, ktorú robí Valerie medzi veriacimi i neveriacimi,

silu pre Alana a Valerie vo veľmi náročnej službe.

(Echoes of Service)

začiatok   |   obsah   |   nasledujúci článok