PERSPEKTÍVA č. 2/2004

 

Vzdelávanie starších

Jedným praktickým dôsledkom služby brata Milana Michalku na ostatnej misijnej konferencii bola ponuka jeho prípadnej pomoci pri zorganizovaní vzdelávania pre vodcov v cirkvi – starších a perspektívnych starších. Ak zbor nefunguje podľa biblických noriem a nerastie, príčinu treba hľadať predovšetkým u vodcov (ako sa vraví – ryba smrdí od hlavy). Jednou z priorít služby starších je modlitba a biblické vyučovanie. Okrem toho ako duchovní vodcovia by mali mať víziu budúcnosti a smerovania zboru.

Po zvažovaní na modlitbách sme napokon s týmto vzdelávaním začali od marca t.r. s cieľom stretávať sa počas 6 mesiacov v dvojtýždňových intervaloch. Po zvážení časových možností sme sa rozhodli pre trojhodinové stretávanie sa v nedeľu podvečer (asi od 17.00 do 20.00). Pomocným materiálom je nám kniha Alexandra Straucha „Biblické staršovství“ (vydal TANDEM, Ostrava 1999) s mnohými praktickými aplikáciami pre skvalitnenie služby starších v zbore.

Skolenie starsich

Praktickým výsledkom tohto vzdelávania je v niektorých zboroch pravidelné stretávanie sa starších v rámci zboru aj viackrát za mesiac. Dôvodom stretávania sa nie sú len praktické záležitosti nutné pre chod zboru, ale aj vzájomné zdieľanie sa a modlitebná podpora v osobných záležitostiach a hľadanie spoločnej vízie pre budúcnosť zboru.

Ak by bol záujem medzi staršími bratmi o takéto stretávanie sa aj v rámci iných regiónov Slovenska, radi sa o skúsenosti podelíme a pomôžeme ho zorganizovať. Stačí sa kontaktovať na bratov Jozefa Abrmana alebo Ľubomíra Vyhnánka. Z praktického hľadiska je počet obmedzený na cca 15 ľudí.

redakcia

začiatok   |   obsah   |   nasledujúci článok