logo BEREA
  


  VZDELÁVANIE :: letné biblické kurzy
:: kurz BKZP
:: kurz Učeníctvo
:: semináre
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Semináre KC BEREA

Kresťanské centrum BEREA príležitostne organizuje krátkodobé vzdelávacie semináre s témami, ktoré zodpovedajú poslaniu združenia (napr. štúdium Biblie, evanjelizácia a misia, budovanie cirkvi) a vhodne dopĺňajú vyučovanie v zboroch. Pritom využívame služby skúsených kresťanov z nášho prostredia alebo hosťujúcich prednášajúcich.


Dôrazy bratského hnutia v postmodernej dobe

Seminár bol pripravil Seminář biblického vzdělávání, Český Těšín spolu s Kresťanským centrom Berea. Lektor Czeslaw Bassara je cestujúci biblický učiteľ, niekdajší riaditeľ celosvetovej Detskej misie. K dispozícii je záznam prednášok.

Bassara 2013 NM
 
na začiatok

Kam chceme ísť?

Seminár, nadväzujúci na Naše korene sa zameriaval na históriu, vývojové tendencie
a perspektívy Kresťanských zborov na Slovensku. Lektorom bol brat Ján Hudec z Nitry.
K dispozícii sú nahrávky prednášok.


na začiatok

Ako byť odolným vodcom

Seminár bol určený pre vodcov a aktívnych spolupracovníkov v kresťanskej práci. Hovorilo sa o tom, ako vydržať a obstáť v službe a o osobných potrebách ľudí (služobníkov, vodcov) v rôznom veku života.

Lektorom bol brat Jan Veldhuizen, ktorý je vodcom – ale uvažuje o tom, že sa pomaly stane otcom – rastúceho zboru v Enschede (Holandsko).

resi_1.jpg
resi_1.jpg
resi_2.jpg
resi_2.jpg
resi_3.jpg
resi_3.jpg
resi_4.jpg
resi_4.jpg
resi_5.jpg
resi_5.jpg
resi_6.jpg
resi_6.jpg
resi_7.jpg
resi_7.jpg
resi_8.jpg
resi_8.jpg

na začiatok

Úloha vodcov pri zakladaní a raste zboru

Seminár bol určený pre vodcov a aktívnych spolupracovníkov v zbore. Zameral sa na kľúčovú úlohu vodcov v Božom diele, pričom vychádzal z Písma, histórie i súčasných skúseností.

Témy seminára:

 • Vodcovstvo v Božom diele
 • Kolektívne vodcovstvo
 • Štruktúry vodcovstva
 • Úlohy staršieho
 • Pastierska starostlivosť
 • Vodcovstvo a zakladanie zborov

Lektorom bol brat Neil Summerton z Anglicka, ktorý je zodpovedným redaktorom časopisu Partnership a ďalších publikácií a spoluorganizátorom celosvetových misijných konferencií bratských zborov.

lead1.jpg
lead1.jpg
lead2.jpg
lead2.jpg
lead3.jpg
lead3.jpg
lead4.jpg
lead4.jpg
lead5.jpg
lead5.jpg
lead6.jpg
lead6.jpg
lead7.jpg
lead7.jpg
lead8.jpg
lead8.jpg
lead9.jpg
lead9.jpg

na začiatok

Naše korene

korene

Seminár Naše korene v prvom polroku 2005 priblížil minulosť a súčasnú situáciu Kresťanských zborov v kontexte celosvetového bratského hnutia. Poznanie vlastnej minulosti je veľmi prospešné pre prítomný život a dobré rozhodnutia do budúcnosti, je zdrojom poučenia i povzbudenia.

Obsahom troch stretnutí v Nitre bola

 1. história a charakteristické črty bratského hnutia vo svete
 2. história, vývojové tendencie a perspektívy bratského hnutia a KZ na Slovensku
 3. misia bratského hnutia

Lektormi boli bratia Ján Hudec, Ľubomír Vyhnánek, Peter Kozár a Ján Číž.

Hlavný referát k prvej i druhej téme vyšiel i v časopise Perspektíva.

nako_lv.jpg
nako_lv.jpg
nako_jh.jpg
nako_jh.jpg
nako_ja.jpg
nako_ja.jpg
nako_jc.jpg
nako_jc.jpg
nako_1.jpg
nako_1.jpg
nako_2.jpg
nako_2.jpg
nako_3.jpg
nako_3.jpg
nako_4.jpg
nako_4.jpg

na začiatok

Zbor s jasným cieľom

Celodenný seminár Zbor s jasným cieľom sa zaoberal otázkou, ako budovať zbor, ktorý je vedený vedomím svojho poslania, vďaka čomu sa môže zamerať na veci, ktoré sú pre jeho fungovanie a službu podstatné. Východiskom sú dva biblické texty: tzv. Veľké prikázanie (Mt 22,36-40) a Veľké poverenie (Mt 28,19-20). Ich spojenie definuje pätoraké poslanie cirkvi:

 1. Milovať Boha z celého srdca (Uctievanie)
 2. Milovať blížnych ako seba (Služba)
 3. Ísť … získavať učeníkov (Evanjelizácia)
 4. Krstiť (Spoločenstvo)
 5. Učiť ich konať (Učeníctvo)

Témy seminára:

 1. Ako budovať zbor, ktorý je vedený víziou (účelom)
 2. Ako vyvážiť pätoraký účel
 3. Ako byť rybárom ľudí, akým bol Pán Ježiš
 4. Ako navrhnúť bohoslužby, aby boli príťažlivé pre hľadajúcich
 5. Ako priviesť ľudí k tomu, aby boli „hrdí“ na svoju účasť v Božej rodine
 6. Ako priviesť veriacich k tomu, aby sa stali a zostali oddanými
 7. Ako pomôcť každému členovi zboru vstúpiť do služby
 8. Autentické vodcovstvo

Lektorom bol brat Jan Veldhuizen, ktorý je vodcom rastúceho bratského zboru v Enschede (Holandsko).

Referát k prvej téme odznel i na misijnej konferencii a vyšiel v časopise Perspektíva.

pdc1.jpg
pdc1.jpg
pdc2.jpg
pdc2.jpg
pdc3.jpg
pdc3.jpg
pdc4.jpg
pdc4.jpg
pdc5.jpg
pdc5.jpg
pdc6.jpg
pdc6.jpg
pdc7.jpg
pdc7.jpg
pdc8.jpg
pdc8.jpg
pdc9.jpg
pdc9.jpg

na začiatok