logo BEREA BEREA logo

 

 

Mapa stránok:

:: KC Berea (home)
   : ciele a činnosť
   : úžitok zo spolupráce
   : linky
   : stanovy OZ
:: Aktivity
   : kalendár podujatí
     : Deň detí, Rača, 27. máj 2006
     : Angličtina hrou, Trenčín, júl - august 2007
     : konferencia Brethren in Europe 2009
   : fotogaléria
   : TIA (správy KZ Trenčín)
:: Chata (stručná história)
   : rekonštrukcia chaty, plány
   : správa o stavbe, júl 2006
   : brigády, fotky
     : apríl - december 2007
     : december 2005 - november 2006
     : zahraničná brigáda, 19. - 29. apríl 2006
     : mládežnícky pobyt s brigádou, 15. - 22. júl 2006
     : brigádnici z Trenčína, 26. - 28. júl, 7. - 10. august 2006
   : susedný pozemok
:: Modlitby
     : archív modlitebných námetov 2006
   : bratské hnutie vo svete 2003
   : medzinár. deň modlitieb za prenasledovanú cirkev 2004
:: Misia
   : misijné konferencie
     : medzinárodná misijná konferencia IBCM4
   : misia vo svete (CRC Zambia)
     : Na návšteve v Zambii
:: Vzdelávanie
   : Biblický kurz pre zborových pracovníkov, fotky
   : Zvestovanie a výchova učeníkov
   : Semináre KC BEREA
     : Zbor s jasným cieľom
     : Naše korene
     : Úloha vodcov pri zakladaní a raste zboru
     : Letný biblický kurz
:: Perspektíva
   : archív všetkých článkov
:: Vydavateľstvo BEREA PUBLISHING
 

Homesite Map:

:: CC Berea (home)
   : goals and activities
   : merits of partnership
   : links
   : bylaws of CC Berea
:: Activities
   : calendar of events
     : Children's Day, Rača, May 27, 2006
     : English camps, Trenčín, July - August 2007
     : Brethren in Europe 2009 conference
   : photogallery
   : TIA (news from Trencin)
:: Building (a brief history)
   : reconstruction project
   : update July 2006
   : voluntary work, international team, photos
     : April - December 2007
     : December 2005 - November 2006
     : international mission trip, April 19 - 29, 2006
     : youth building camp, July 15 - 22, 2006
     : builders from Trencin, July - August 2006
   : neighbouring plot of land
:: Prayer
     : archive of prayer requests
   : IBCM3 Country Reports 2003
   : International Day of Prayer
:: Mission
   : missionary conferences
     : report of the 7th missionary conference
   : mission abroad (CRC Zambia)
     : Visiting Zambia
:: Education
   : Bible Training for Church Leaders, photos
   : Evangelism and discipleship training
   : Seminars of CC BEREA
     : Purpose Driven Church
     : Our roots
     : The role of leaders in planting and growing a church
     : Summer Bible Course
:: Perspektíva
   : archive (available only in Slovak)
:: BEREA PUBLISHING