logo BEREA
  


  MODLITBY :: modlitebné námety
:: bratské hnutie 2003
:: IDOP 2004
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Modlitebný servis KC BEREA

Medzinárodný deň modlitieb
za prenasledovanú cirkev

www.idop.org

Fakt, že cirkev vo svete trpí, by nás nemal prekvapiť, veď Pán Ježiš povedal: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.“
(Ján 15,18-19)

partnersKaždý rok v novembri sa kresťania z miliónov miestnych zborov vo viac než 100 krajinách celého sveta spájajú k modlitbám za svojich prenasledovaných bratov a sestry. Aj my na Slovensku sa môžeme pripojiť a stať sa tak ich partnermi – a zároveň partnermi Krista (1Pt 4,13).

Tieto námety boli zostavené v roku 2004 ale na aktuálnosti väčšiny z nich sa nič nemení.


Najaktuálnejšie modlitebné námety:
 

AFGANISTAN

AFGANISTAN

 • za mier a ukončenie teroru islamských militantov, aby sa zahraničné skupiny s humanitárnou a rozvojovou pomocou mohli vrátiť a pracovať.
 • za náboženskú slobodu, aby cirkev mala priestor k svedectvu a mohla rásť, prinášať nádej, uzdravenie a život utláčaným a trpiacim miliónom Afgáncov.
   
BIELORUSKO

BIELORUSKO

 • za slobodu a zastavenie stupňujúceho sa útlaku v sovietskom štýle. Modlite sa, aby Boh ukončil Lukašenkov útlak a bránenie evanjeliu.
 • aby v tomto čase útlaku cirkev rástla v múdrosti, porozumení, milosti a jednote v Svätom Duchu (Ef 4,3), a aby bola pripravená v deň, keď bude znova môcť slobodne kázať evanjelium.
   
ČÍNA

ČÍNA

 • aby politickí vodcovia, najmä prezident Hu Jintao vypočul volanie po slobode, aby sa čínski kresťania mohli slobodne zhromažďovať a slúžiť Bohu bez strachu a ohrozenia, aby Biblie a teologická literatúra boli dostupné všetkým záujemcom a aby čínski evanjelisti mohli slobodne a bezpečne svedčiť v celej krajine.
 • chváľme Pána za požehnanie trvalého rastu uprostred útlaku a utrpenia a prosme, aby Boh vzbudil viac kresťanských pastorov a učiteľov, aby bol pokrytý obrovský dopyt.
 • prosme o ochranu odvážnych veriacich, ktorí riskujú väznenie a bitku kedykoľvek sa stretnú k bohoslužbám a svedčia o Kristovi.
 • za uväznených veriacich, aby Pán uzdravil ich telesné i emocionálne zranenia a aby všadeprítomný Svätý Duch potešoval ich srdcia. Modlime sa zvlášť za pastora Gonga Šenglianga, zakladateľa a vodcu Juhočínskej cirkvi, ktorý je uväznený na doživotie.
   
ERITREA

ERITREA

 • aby Boh obrátil srdcia tých, ktorí držia v rukách moc (Príslovie 21,1); obzvlášť prezidenta Isayasa Afewerkiho, aby sa skončil útlak evanjelikálnych kresťanov a aby mali slobodu k svedectvu.
 • aby Boh vykúpil ich utrpenie a obrátil ho na dobré, aby bola cirkev posilnená k šíreniu zvesti evanjelia
 • za uzdravenie a potešenie pre tých, ktorí trpeli, a za spravodlivosť pre tých, ktorí sú v súčasnosti väznení
 • aby Boh mocou Svätého Ducha viedol Eritrejskú pravoslávnu cirkev k pokániu a obnove, aby sa zastali svojich trpiacich bratov a sestier z iných spoločenstiev.
   
FILIPÍNY

FILIPÍNY

 • za veľkú múdrosť a silu pre Filipínsku vládu v jej snahe zabezpečiť pokoj na juhu krajiny, kde chcú islamskí militanti vytvoriť nezávislý islamský štát. Modlime sa za milosť a bezpečie pre cirkev a jej misionárov.
   
INDIA

INDIA

 • Aby upadla moc militantných nacionalistických hinduistických skupín a aby sa vláda vedená Kongresovou stranou vedela vysporiadať so súčasnou protikresťanskou legislatívou a zaistiť v krajine spravodlivosť a slobodu.
 • chváľme Pána za vypočuté modlitby, za utvorenie novej vlády, ktorá podporuje pokojné spolunažívanie a slobodu vyznania
 • prosíme o vzbudenie viacerých evanjelistov, požehnanie pre šírenie evanjelia a posilnenie cirkvi.
   
INDONÉZIA

INDONÉZIA

 • za úspech vlády v boji proti terorizmu a korupcii v armáde.
 • v čase veľkého zmätku a sklamania medzi moslimami prosíme, aby cirkev mohla byť jasným svetlom a dobrým svedectvom, aby stále viac moslimov mohlo uveriť v Knieža pokoja.
 • aby Boh zvrátil úmysly zlých ľudí (Žalm 146,9) a zachoval svoju cirkev, kazateľov, evanjelistov, vodcov a všetkých veriacich v dňoch teroru a džihádu. Modlite sa zvlášť za obyvateľov východných provincií na Celebese, Maluku a Papui, ktoré sú islamizované prisťahovaním jávskych moslimov a politickým marginalizovaním kresťanov. Pokoj je tu vždy krehký a hrozba džihádu pretrváva.
   
IRAK

IRAK

 • za pokoj a bezpečie, aby Boh utíšil hučanie národov (Žalm 65,6-8).
 • aby sa náboženská sloboda stala v Iraku realitou, aby cirkev mohla rásť, prinášať nádej, uzdravenie a život otrasenému národu.
 • aby Boh chránil cirkvi, kazateľov, evanjelistov a veriacich od útokov islamistov a protizákonného útlaku v tomto čase neistoty, vrážd, trestov, únosov, znásilnení a vynútených obrátení.
 • za prenasledovaných veriacich v Iraku, aby si boli navzájom oporou a povzbudením; aby Kristovo telo v Iraku rástlo v láske, jednote a viere uprostred utrpenia.
   
IRÁN

IRÁN

 • za politickú reformu, ktorá by umožnila šírenie evanjelia zvlášť k mladým ľuďom (polovica obyvateľov má menej než 20 rokov), ktorí často unikajú od teokratického útlaku k drogám a dokonca samovraždám.
 • za bezpečie, múdrosť a vytrvanie iránskych kresťanov, zvlášť evanjelistov a mnohých tajných veriacich, bývalých moslimov, ktorých život je v trvalom ohrození za „odpadnutie“ od islamu.
   
LAOS

LAOS

 • za ukončenie násilného komunistického prenasledovania kresťanov, ktorých vláda chce vyničiť, lebo ich považuje za „ohrozenie národnej bezpečnosti“.
 • aby kresťania (označovaní za nepriateľov štátu) boli zachovaní
 • v bezpečí a požehnaní, aby ich svedectvo prinášalo ovocie, za zmocnenie Svätým Duchom pre odvážnych laoských evanjelistov.
 • za uzdravenie a obnovenie tých, ktorí boli väznení, mučení a bití.
   
MAROKO

MAROKO

 • aby Boh použil tento národ ako príklad a nástroj zmeny v arabskom svete (zvlášť v severnej Afrike), aby viedol ostatných príkladom politických a sociálnych reforiem s rastúcou otvorenosťou, toleranciou, dodržiavaním ľudských práv a vzdelávaním. Modlíme sa zvlášť za mladého kráľa Mohameda VI, ktorý spolu s manželkou je hybnou silou týchto reforiem, aby sa stal Božím nástrojom na dobré.
 • aby sa náboženská sloboda skutočne dodržiavala v praxi, aby sa cirkev mohla vynoriť z tieňov a ukázať, aké požehnanie môže priniesť arabskému svetu.
   
NIGÉRIA

NIGÉRIA

 • za múdre a silné vedenie vo federálnej vláde a v kresťanských komunitách v celej krajine, zvlášť za vedenie a silu pre prezidenta Oluseguna Obasanja.
 • aby vodcovia štátu, komunít a náboženských skupín mali srdcia oddané pokoju, slobode a spravodlivosti a aby dokázali brániť sektárskemu napätiu a zrážkam.
 • za Nigérijské misijné organizácie a evanjelistov, aby boli posilnení Svätým Duchom, aby mohli viesť mnohých ku Kristu zvlášť na moslimskom severe krajiny.
 • za ochranu pre kresťanské menšiny v severnej Nigérii, zvlášť v štátoch Kano a Zamfara, kde uplatňovanie islamského zákona šaría povzbudzuje horlivosť moslimov a vedie často k tvrdej diskriminácii a prenasledovaniu kresťanov.
 • aby Boh zasiahol a priniesol pokoj na etnickom rozhraní v strednej Nigérii, zvlášť v štátoch Kaduna a Plateau, kde je mier krehký a tisíce už zahynuli v etnických a náboženských konfliktoch.
   
PAKISTAN

PAKISTAN

 • za silu a odhodlanie vlády zaistiť spravodlivosť a bezpečnosť pre všetkých Pakistancov bez ohľadu na náboženské presvedčenie, za odvolanie Zákona o rúhaní a potlačenie islamského extrémizmu.
 • aby Boh chránil svoje deti v Pakistane, zvlášť kazateľov, evanjelistov, ženy a dievčatá, ktoré sú častým terčom islamistov. Modlite sa, aby obstáli smelo ako Kristovi vyslanci v čoraz nepriateľskejšom prostredí, aby svedčili a prinášali ovocie a privádzali sklamaných Pakistancov ku Kristovi.
   
POBREŽIE SLONOVINY

POBREŽIE SLONOVINY

 • aby Boh dal veľkú múdrosť a autoritu prezidentovi Laurentovi Gbagbovi v situácii, keď krajina je rozdelená na sever držaný moslimskými rebelmi a juhom s kresťanskou väčšinou a napätie je veľmi vysoké. Modlime sa za zachovanie náboženskej slobody.
 • za množstvo veriacich, ktorí museli opustiť svoje domovy na severe, keď tu moslimskí rebeli prevzali kontrolu v septembri 2002, aby mohli nájsť pokoj a útechu a naplnenie všetkých potrieb u Pána, aby boli posilnení na duchu skrze utrpenie
 • aby napriek rastúcemu napätiu medzi náboženskými skupinami zostala cirkev odhodlaná evanjelizovať medzi moslimami, lebo evanjelium, prinášajúce odpustenie a zjednotenie, je kľúčom k národnému zmiereniu.
   
SAUDSKÁ ARÁBIA

SAUDSKÁ ARÁBIA

 • aby Boh dal múdrosť kresťanom v Saudskej Arábii – takmer všetko pracovníkom zo zahraničia – aby vedeli, ako niesť evanjelium a slúžiť Pánovi bez toho, že by bol ohrozovaný ich život, aby boli ochránení pred terorom islamistov. Modlime sa, aby do krajiny prišla náboženská sloboda a aby tunajší Arabi mohli spoznať skutočného Vykupiteľa.
   
SEVERNÁ KÓREA

SEVERNÁ KÓREA

 • aby Kristov Duch prenikol národom so svojím evanjeliom a láskyplnou prítomnosťou cez dvere, ktoré Boh otvorí, alebo nadprirodzeným spôsobom. Aby Kristus priniesol spravodlivosť, uzdravenie, útechu, hojný život a záchranu ľuďom, slobodu väzneným a uzdravenie zemi.
 • za cirkev, ktorá existuje väčšinou v otrasných podmienkach väzenských pracovných táborov, ale tiež v podzemných, tajných domových cirkvách, aby títo ukrutne utláčaní veriaci boli zachovaní a posilnení vo viere a nádeji všadeprítomným Svätým Duchom.
   
SRÍ LANKA

SRÍ LANKA

 • aby Boh dal politickým vodcom múdrosť a silu odolať tlakom, aby utláčali kresťanskú cirkev.
 • aby Boh ochránil a požehnal svojich služobníkov v ich službe, vyučovaní, evanjelizácii v čoraz nebezpečnejšom a nepriateľskejšom prostredí, aby tu cirkev naďalej rástla.
 • aby Boh obnovil a požehnal tých, ktorí trpeli násilie a prenasledovanie, a aby nepatrná menšina evanjelikálnych kresťanov mala z jeho milosti všetko, čo potrebujú.
   
SUDÁN

SUDÁN

 • chváľme Pána za vypočutie modlitieb za mierovú dohodu, ktorá má ukončiť 20 rokov ukrutného džihádu proti prevažne kresťanskému juhu krajiny.
 • aby sa podrobnosti mierového plánu a prímeria stali skutočnosťou v prostredí, kde islamisti stále kladú tuhý odpor a aby sa násilnosti znova nevznietili.
 • za ukončenie krutého islamského vládneho režimu, ktorý je zodpovedný aj za pokračujúce ukrutnosti v západosudánskej provincii Darfur a za prenasledovanie kresťanov na severe krajiny.
 • aby prišlo kresťanské prebudenie do Chartúmu a aby Kristov Duch prenikol aj arabskými oblasťami krajiny.
 • za obnovu a uzdravenie v južnom Sudáne po traumatických 20 rokoch džihádu.
 • chváľme Pána za úžasný rast cirkvi zvlášť na juhu napriek krutému útlaku. Prosme o požehnanie cirkvi a všetkých služobníkov mocou Svätého Ducha, aby mohli prinášať uzdravenie utrápeným ľuďom.
 • za duchovnú múdrosť pre všetkých sudánskych pastorov a kresťanských vodcov, ktorí slúžia denne utrápeným ľuďom, za viac pastierov a učiteľov a humanitárnu pomoc.
 • konkrétne za cirkvi v Sudáne a Čade, ktoré slúžia utečencom z Darfuru, aby to mohli robiť v Kristovej láske a moci.
   
TURECKO

TURECKO

 • za zachovanie sekulárneho, tolerantnejšieho charakteru odolanie tlakom k zmene na islamský štát.
 • za silu odolať a múdrosť k vysporiadaniu sa s vytrvalou diskrimináciou, šikanovaním a občasným prenasledovaním.
 • za trvalú a rastúcu slobodu pre šírenie evanjelia.
   
TURKMÉNSKO

TURKMÉNSKO

 • za silu pre Turkménskych veriacich, ktorí sú ustavične ohrozovaní, šikanovaní a prenasledovaní diktátorským režimom prezidenta Nijazova.
   
UGANDA

UGANDA

 • chváľme Pána za úžasné vypočutie modlitieb a zničenie rúhavej teroristickej milície LRA (Pánova Armáda Odporu) po 18 rokoch teroru.
 • aby Pán zastavil posledné zvyšky LRA a zlé mocnosti za jej vodcom, špiritistom Josephom Kony, aby si na prevažne kresťanskom severe Ugandy mohli ľudia vydýchnuť od kultového teroru a mohli sa sústrediť na obnovu.
 • aby sa vláda krajiny usilovala o národné zmierenie a obnovu na severe, jednotu, rovnosť a spravodlivosť, aby diabol nemohol viac trápiť túto oblasť.
   
VIETNAM

VIETNAM

 • aby Pán dal Vietnamu skutočnú náboženskú slobodu, aby tu cirkev mohla slúžiť a svedčiť v slobode a bezpečí.
 • aby Boh obklopil vietnamských utláčaných, prenasledovaných a väznených veriacich a ich rodiny pokojom, ktorý prevyšuje ľudské chápanie a postaral sa o všetky ich potreby.
 • za uzdravenie, odvahu a milosť pre všetkých, ktorí trpeli zo strany režimu kvôli svojej viere – aby mohli svietiť ako svetlá na svete a zjavovať Kristov charakter svojmu okoliu.

na začiatok