logo BEREA
  


  MODLITBY :: modlitebné námety
:: bratské hnutie 2003
:: IDOP 2004
 

Kresťanské centrum BEREA
Okružná 3190
900 01 Modra
 
berea@berea.sk
 
IČO: 30794358
číslo účtu: 2629010205/1100
ďalšie detaily >

Modlitebný servis KC BEREA

IBCM3 Country Reports


ÚVOD

Zámerom týchto správ je povzbudiť veriacich k modlitbám a prehĺbiť spoločenstvo medzi zbormi okolo sveta, ktorých spája viac než všeobecná evanjelikálna viera, ktorou sa vyznačuje Boží ľud vo všetkých dobách a vo všetkých častiach sveta. Zbory bežne označované ako „bratské“ zdieľajú lásku k svojmu ukrižovanému a zmŕtvychvstalému Pánovi, akú vidno málokde, túžbu šíriť evanjelium, ktorej sa vyrovnajú len máloktoré spoločenstvá a lásku k Božiemu slovu, ktorou prevyšujú väčšinu iných kresťanov. Ich naliehavé presvedčenie, že sa treba pridŕžať novozákonného učenia a vzoru pri budovaní cirkvi je ojedinelé.

Z nepatrných začiatkov v Európe sa rozšírili do celého sveta a dnes ich možno nájsť v takmer 130 krajinách. V mnohých z týchto krajín vytvárajú početné skupiny a v niektorých prípadoch sú vplyvným prvkom v celkovej kresťanskej komunite.

Ale pre odpor k osvojeniu si identity inej než jednoducho „veriacich“ a pre ich nástojenie na autonómii každého miestneho zboru majú sklony k izolovaniu sa vo svojej krajine a do istej miery aj vo svojom blízkom prostredí.

V presvedčení, že Nový Zákon učí, že cirkev má nielen miestny ale aj univerzálny rozmer, boli zostavené tieto správy a máme snahu rozšíriť ich, ako sa len dá. Máme nádej, že poslúžia k posilneniu spoločenstva presahujúceho národné hranice.

Prosím, využite ich vo svojich osobných modlitbách a podeľte sa o ne s ostatnými v zboroch, v časopisoch a inými dostupnými formami.

Správy zahŕňajú poštové a e-mailové adresy (v slovenskej verzii len e-mail). Využite ich k priamej komunikácii s ľuďmi, ktorí sú zapojení do zborovej práce.

Ak vaša krajina nie je na zozname, napíšte mi a pošlem vám zoznam otázok, aby keď mi pošlete vašu správu, bude pri najbližšej príležitosti zaradená do budúceho výberu.

Harold Rowdon: harowdon@logic-net.co.uk

 


Zoznam krajín

 


ALBÁNSKO

 • počet obyvateľov: 3 milióny
 • náboženstvá: kresťania 35,4% (katolíci 16,8%; protestanti 16,8%; pravoslávni 16,1%; nezávislí 0,6%; iní 1,3%); moslimi 38,8%; Baha'i 0,2%; ateisti 9,0%; bez vyznania 16,6%
 • práca bratských zborov začala v roku 1991, najmä s prispením veriacich z Talianska
 • počet bratských zborov: 15 (a pomaly rastie) + 10 malých zhromaždení
 • počet pokrstených veriacich: 800 (a pomaly rastie)
 • počet pracovníkov na trvalý pracovný úväzok: 2
 • časopis Maranatha

Ďakujte Pánovi za:

 • rast Pánovho diela v Albánsku;
 • postupnú evanjelizáciu celého národa;
 • evanjelikálnu rozhlasovú stanicu Alfa a Omega.

Proste za:

 • rôzne prace, napr. rádio Alfa a Omega;
 • vládu krajiny;
 • úplnú evanjelizáciu Albánska.

Ďalšie informácie: Lefter Roko, lroko@lincoln.org.al

zoznam krajín

ANGOLA

 • počet obyvateľov: 13 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 84% (katolíci 62%; protestanti 22)
 • práca bratských zborov začala v roku 1884
 • počet bratských zborov: 1 550 (a pomaly rastie) + 40 malých zhromaždení
 • počet pokrstených veriacich: 170 000 (a pomaly rastie)
 • počet pracovníkov na trvalý pracovný úväzok: 120
 • počet cestujúcich evanjelistov: 30
 • počet cestujúcich biblických učiteľov: 25

Zborom slúži agentúra FAMON. Počas komunistického režimu boli cirkvi prinútené oficiálne sa zaregistrovať. Vtedy vznikol národný výbor s tajomníkom, aj provinčné alebo regionálne výbory a tajomníci. Dodnes pracujeme s touto štruktúrou, ktorá je aj v našej situácii (po páde komunistického režimu a skončení občianskej vojny) veľmi užitočná, lebo umožňuje efektívnejšiu spoluprácu medzi miestnymi bratskými zbormi.

Ďakujte Pánovi za:

 • relatívny pokoj v Angole;
 • zdroje, ktoré nám Pán poskytuje k pokračovaniu v práci v ťažkých okolnostiach;
 • nadšenie miestnych veriacich i misionárov pokračovať v práci.

Proste za:

 • biblické vedenie v miestnych zboroch;
 • pokračujúce vzdelávanie dobrých biblických učiteľov;
 • dobudovanie Biblického inštitútu v Luande, Saurimo;
 • správnych ľudí do národného výboru, ktorí by pôsobili ako rovnováha, aby všetci bratskí veriaci mohli spolupracovať ako jedna rodina.

Ďalšie informácie: José Neto, josenetotwr@netangola.com

zoznam krajín

AUSTRÁLIA

 • počet obyvateľov: 19 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 68% (katolíci 25%; protestanti 34%; pravoslávni 3%); moslimi 1%; Hinduisti 0,5%; Budhisti 1%; Židia, Číňania, Sikhovia, Baha’i 1%; bez vyznania 28%
 • práca bratských zborov začala v roku 1850 väčšinou prostredníctvom britských imigrantov, ktorí zakladali malé zhromaždenia
 • počet bratských zborov: 274 (a pomaly klesá)
 • počet pokrstených veriacich: asi 19 000 (a veľmi sa nemení, lebo kým niektoré malé zhromaždenia sa zatvárajú, niektoré veľké rastú)
 • počet pracovníkov na trvalý pracovný úväzok: 55
 • počet cestujúcich evanjelistov: 10
 • počet cestujúcich biblických učiteľov: 10
 • zbory vydávajú 5 časopisov
 • medzizborovej práci, vzdelávaniu a misii sa venuje 6 rôznych agentúr
 • zbory spolupracujú formálne (celoštátne stretnutia rady starších a misijného poradného výboru) i neformálne (mládežnícka práca, pobyty a konferencie)

Ďalšie informácie: Ken Newton, editor@amt.asn.au

zoznam krajín

BARBADOS

 • najvýchodnejší z Karibských ostrovov (asi 350 km od Venezuely)
 • počet obyvateľov: 270 000
 • náboženstvá: kresťania 98% (katolíci 40%; protestanti 58%); moslimi 0,5%; Hinduisti 0,2%; iné (Rastafariáni atď.) 0,3%
 • práca bratských zborov začala v roku 1890
 • počet bratských zborov: 13 (nemení sa)
 • počet pokrstených veriacich: asi 520 (a prudko klesá)
 • počet cestujúcich evanjelistov: 1
 • zborom slúži EMMAUS CENTRUM (biblické korešpondenčné kurzy) a BETÁNIA (domov dôchodcov)
 • zbory spolupracujú formálne (štvrťročné stretnutia rady starších, spoločné modlitebné a vzdelávacie stretnutia prvý týždeň v januári a februári, spoločné modlitby v prvý pondelok každého mesiaca) i neformálne (mládežnícka práca)
 • každý týždeň pripravujú 15-minútový evanjelizačný a vzdelávací program v rozhlase a jedenkrát ročne polhodinový evanjelizačný hudobný program v televízii.

Ďakujte Pánovi za:

 • zachovanie svedectva (čistoty života) počas mnohých rokov;
 • oddanosť veriacich napriek kolísavým úspechom.

Proste za:

 • obnovenie cieľavedomosti;
 • viac aktivít smerovaných navonok a rast.

Ďalšie informácie: Robert O Belgrave, beljoy@hotmail.com

zoznam krajín

BELGICKO

 • počet obyvateľov: 10 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 68% (katolíci 58%; protestanti 1%; pravoslávni 0,5%); moslimi 3,6%; Budhisti 0,3%; Židia 0,2%; bez vyznania 28%
 • práca bratských zborov začala v roku 1854 cez jedného francúzskeho kazateľa
 • počet bratských zborov: 18 (a pomaly klesá)
 • počet pokrstených veriacich: asi 500 (a pomaly klesá)
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý pracovný úväzok: 3
 • zbory vydávajú 1 časopis a udržiavajú kontakty ako medzi sebou, tak aj s inými protestantskými skupinami
 • medzizborovej práci, vzdelávaniu, misii a práci s mládežou sa venuje 7 rôznych agentúr
 • všetky vyššie uvedené údaje sa týkajú francúzsky hovoriacej časti Belgicka; flámska (holandská) časť je izolovaná najmä z jazykových dôvodov
 • v niektorých zboroch chýbajú celé generácie a priemerný vek je vyše 60 rokov; v iných zboroch tento problém prekonali a ich situácia je nádejná.

Ďakujte Pánovi za:

 • niekoľko živých zborov, ktoré sú vzorom pre ďalších;
 • každoročnú konferenciu, ktorá je na povzbudenie a prehlbuje vzájomné spoločenstvo;
 • oddanosť mnohých veriacich, ktorí túžia šíriť Božie Slovo.

Proste za:

 • pracovníkov na plný úväzok
 • títo majú skutočný vplyv na prácu svojich miestnych zborov;
 • mladých ľudí, ktorí sa stále obracajú k Pánovi a potrebujú Božiu ochranu;
 • všetkých veriacich, aby sa mohlo prehĺbiť ich poznanie Božieho Slova a tak zlepšiť ich služba pre Pána;
 • ochranu pre všetkých vodcov a starších
 • majú mnoho práce a potrebujú Božie požehnanie, aby nepadli.

Ďalšie informácie: Eric Laurent, Eric.Laurent@deryv.be

zoznam krajín

BRAZÍLIA

 • počet obyvateľov: 171 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 93% (katolíci 83%; protestanti 10%); špiritisti 2%; bez vyznania 5%
 • to sú údaje podľa oficiálneho sčítania v roku 1991, podľa neoficiálnych údajov je v súčasnosti podiel evanjelikálnych veriacich 20 až 25%
 • práca bratských zborov začala v roku 1878
 • počet bratských zborov: 600 až 700 (a pomaly narastá), väčšina súčasne jestvujúcich zborov bola založená brazílskymi veriacimi
 • počet pokrstených veriacich: údaje nie sú k dispozícii (ale postupne rastie)
 • počet pracovníkov na trvalý pracovný úväzok: údaje nie sú k dispozícii
 • zbory vydávajú 4 časopisy
 • sociálnej práci, misii a práci s mládežou sa venujú 4 agentúry
 • nedávno bolo vytvorené Bratské Národné Spoločenstvo, ktorého poslaním je spájať miestne zbory pre projekty ako konferencie, finančné fondy, Biblická škola, kresťanská škola (za účelom evanjelizácie študentov); okrem toho existujú neformálne kontakty zborov (regionálne zídenia a konferencie).

Ďakujte Pánovi za:

 • síce malý, ale rastúci záujem o medzikultúrnu misiu;
 • novovytvorené Bratské Národné Spoločenstvo;
 • veľký počet mladých ľudí vo väčšine miestnych zborov.

Proste za:

 • rast záujmu o misiu medzi bratskými zbormi;
 • aby Pán odstránil prekážky, ktoré bránia zborom rásť a šíriť sa v Brazílii;
 • aby vláda odvolala prísne obmedzenia, ktoré bránia kázať evanjelium pôvodným indiánskym obyvateľom Brazílie;
 • múdrosť pre starších bratov a vodcov, aby vedeli využiť a usmerniť obrovský potenciál mladých.

Ďalšie informácie: Jabesmar Aguiar Guimaraes, jabesmar@escelsa.com.br

zoznam krajín

BURUNDI

 • počet obyvateľov: 7 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 90% (katolíci 57%; protestanti 13%; pravoslávni 0,02%; Anglikáni 7,5%; nezávislí 2%); tradičné etnické náboženstvá 7%; moslimi 3%; hinduisti 0,01%; bez vyznania 0,06%
 • práca bratských zborov začala v roku 1950
 • počet bratských zborov: 60 (a pomaly rastie)
 • počet pokrstených veriacich: asi 10 000 (a pomaly rastie)
 • pracovníci na trvalý pracovný úväzok tu nie sú, väčšina si zarába na živobytie prácou na čiastočný úväzok
 • organizácia Communaute des Eglises Emmanuel du Burundi (C.E.E.M.) zabezpečuje medzizborovú prácu, právne zastúpenie zborov a ich sociálnych aktivít (zdravotných, vzdelávacích)
 • zvláštnymi črtami práce zborov je obľuba hudby (spevokoly), dôraz na biblické vyučovanie a evanjelizáciu a využívanie Emmauských korešpondenčných kurzov.

Ďakujte Pánovi za:

 • možnosť pokračovať v Pánovom diele napriek občianskej vojne v krajine;
 • rast miestnych zborov v celej krajine;
 • Emmauské biblické korešpondenčné kurzy.

Proste za:

 • ukončenie vojny v Burundi;
 • znovuvybudovanie niektorých zborových domov zničených vojnou;
 • potrebné vzdelávanie pre mládež pre službu v cirkvi.

Ďalšie informácie: Phineas Nakiyiruta, SHavyarimana@AFR.IBS.org

zoznam krajín

ČAD

 • počet obyvateľov: vyše 7 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 39% (katolíci 20%; protestanti 19%); moslimi 40%; tradičné etnické náboženstvá 20%
 • práca bratských zborov začala v roku 1926 z iniciatívy niekoľko ľudí, čo uverili v Nigérii a pozvali si na pomoc misionára z Nového Zélandu
 • počet bratských zborov: vyše 1 000 (a prudko rastie) + asi 300 „zhromaždení vo výstavbe“, kde sa dejú všetky zborové aktivity okrem Večere Pánovej
 • počet pokrstených veriacich: asi 53 000 (a prudko rastie), a asi taký istý počet návštevníkov
 • počet pracovníkov na trvalý pracovný úväzok nie je známy
 • zbory nevydávajú žiadny periodický časopis, ale dve nepravidelné publikácie venované mládeži a prekladu Biblie
 • zbory nemajú žiadnu misijnú agentúru ale uvažujú o vyslaní vlastných misionárov do Kamerunu; zapájajú sa do činnosti viacerých organizácií, ktoré sa venujú medzicirkevnej spolupráci v oblasti evanjelizácie, zakladania zborov, výchovy a sociálnej práce
 • zvláštnou črtou zborov je veľké množstvo mladých ľudí a žien, ktorí navštevujú zhromaždenia, ale je tam málo vodcov, ktorí by sa im venovali.

Ďakujte Pánovi za:

 • mohutný rast cirkvi;
 • relatívny pokoj v krajine;
 • rastúci počet študentov Biblie a teológie;
 • spoločná evanjelizačná kampaň „Čad pre Krista“
 • prebudenie vedúcich pracovníkov v cirkvi pre misijnú víziu;
 • veľký počet domácich misionárov vysielaných do nezasiahnutých oblastí.

Proste za:

 • následnú prácu s novoobrátenými;
 • podporu pre domácich misionárov vysielaných do nezasiahnutých oblastí;
 • prekonanie ťažkostí pri misijnej práci na severe krajiny.

Ďalšie informácie: Paul Djideti, djidetipaul@yahoo.fr

zoznam krajín

ČESKÁ REPUBLIKA

 • počet obyvateľov: 10 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 30% (katolíci 26,9%; protestanti 1,9%; pravoslávni 0,2%; husitská cirkev 1%; z týchto asi 0,3% môžu byť evanjelikálni veriaci); svedkovia Jehovovi 0,2%; bez náboženského vyznania 69,7%
 • práca bratských zborov začala okolo roku 1900; kľúčovými pritom boli bratia František Jan Křesina, Dr. Jan Zeman (zvlášť na južnej Morave) a Josef Mrozek (zvlášť na severnej Morave)
 • počet bratských zborov: 26 (ale pomaly klesá) + 28 malých zhromaždení
 • počet pokrstených veriacich: asi 2 000 (nemení sa)
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý pracovný úväzok: 6
 • zbory vydávajú časopis Živé Slovo
 • spoluprácu zborov po formálnej stránke zastrešuje Rada starších a Medzizborová rada; na neformálnej úrovni sa veriaci stretávajú na „konferenciách“ v Ostrave a Brne
 • za minulého režimu boli zbory prinútené vytvoriť zvláštnu denomináciu. Odvtedy si viaceré zbory vyvinuli zvláštne formy evanjelizácie, služby pre veriacich i ľudí z okolia i rôzne spôsoby práce a exituje tu značná rozmanitosť. Niektoré zbory spolupracujú s misijnými organizáciami ako TWR, Detská misia a Česká Biblická spoločnosť.

Ďakujte Pánovi za:

 • nových veriacich v niektorých zboroch (niektoré zbory rastú, kým iné sa zmenšujú)
 • prebudenie niektorých mladých veriacich k hlbšiemu duchovnému životu a misijnému nasadeniu.

Proste za:

 • miestne zbory, aby jasne videli svoje poslanie a poverenie od Pána (a nielen pokračovali v tom, čo robili už desaťročia)
 • veriacich, aby sa zapojili do účinnej osobnej evanjelizácie, a za zbory, aby boli pripravené prijímať nových ľudí zvonka.

Ďalšie informácie: Pavel Vopalecký, Pavel.Danka@quick.cz

zoznam krajín

ETIÓPIA

 • počet obyvateľov: 63 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 60% (katolíci 1%; protestanti 10%; pravoslávni 49%); moslimi 34%, tradičné etnické náboženstvá 5%
 • práca bratských zborov začala v roku 1952
 • počet bratských zborov: 66 (a rýchlo rastie) + 12 menších zhromaždení
 • počet pokrstených veriacich: vyše 6 000 (a rýchlo rastie)
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý pracovný úväzok: 56
 • počet evanjelistov na trvalý pracovný úväzok: 7
 • počet cestujúcich biblických učiteľov: 3
 • Zbory sú súčasťou Evanjelikálneho spoločenstva v krajine; hlavným poslaním tohto združenia je spoločenstvo. Okrem toho nemajú žiadnu inú podpornú agentúru.
 • Spolupráca zborov je zabezpečuje ústredie, o ktoré sa starajú starší volení na dva roky z rôznych regiónov v krajine. Ústredie koordinuje vzdelávanie veriacich pre rôzne účely: učiteľov, evanjelistov, starších a iných pracovníkov v zboroch. Každé tri mesiace je stretnutie zástupcov v jednom regióne. Raz za rok býva týždňová konferencia pre vodcov zo všetkých miestnych zborov.
 • Zaujímavou črtou práce je vzdelávací projekt zameraný na výučbu čítania a písania, do ktorého sa zapája takmer 700 študentov (všetko mladí dospelí vo veku do 30 rokov). Niektorí z nich už začali čítať Bibliu vo svojom materskom jazyku, čo je veľkým povzbudením.

Ďakujte Pánovi za:

 • dynamickú evanjelizáciu v Etiópii, na ktorej sa podieľajú aj bratské zbory
 • verných evanjelistov, ktorí sa osvedčili v mnohých skúškach.

Proste za:

 • evanjelistov, ktorí pracujú vo veľmi ťažkých podmienkach, obzvlášť v moslimských oblastiach
 • vyučovanie čítania a písania na vidieku; dostatok dobrovoľných učiteľov.

Ďalšie informácie: Mulugeta Ashagrie, mule127@hotmail.com

zoznam krajín

FIDŽI

je malý ostrovný štát v Tichom oceáne na východ od Austrálie, na sever od Nového Zélandu.

 • počet obyvateľov: 810 000
 • náboženstvá: kresťania 65% (katolíci 10%; protestanti 52%; pravoslávni 3%); moslimi 6%; hinduisti 25%; budhisti 2%; bez vyznania 2%
 • práca bratských zborov začala v roku 1929
 • počet bratských zborov: 21 (a pomaly rastie)
 • počet pokrstených veriacich: 1000 (a pomaly rastie)
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý pracovný úväzok: 8
 • počet cestujúcich evanjelistov: 2
 • zbory vydávajú 1 časopis a slúžia im 3 agentúry (pre misiu, mládež a biblické vzdelávanie)

Ďakujte Pánovi za:

 • službu „Family Life Ministry“ (Služba pre rodinný život); na ich týždňovej konferencii v máji bolo asi 300 mladých ľudí, z ktorých mnohí sa obrátili alebo nanovo odovzdali Pánovi.
 • modlitebnú skupinku, ktorá sa modlí za pokoj pre hlavné mesto Suva.

Proste za:

 • viac kresťanských učiteľov v školách
 • zbory, aby aktívnejšie pracovali na zakladaní nových zhromaždení.

Ďalšie informácie: Sani B Matalomani, Smatalomani@colonial.com.au

zoznam krajín

FILIPÍNY

 • počet obyvateľov: 77 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 90% (katolíci 80%; protestanti 10%); moslimi 10%
 • práca bratských zborov začala v roku 1918
 • počet bratských zborov: 160 (a pomaly rastie)
 • počet pokrstených veriacich: 10 000 (a pomaly rastie)
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý pracovný úväzok: 60
 • počet cestujúcich evanjelistov: 55
 • zbory vydávajú 1 časopis a slúžia im 4 agentúry (pre misiu a zakladanie zborov, korešpondenčné kurzy a prácu s deťmi)
 • medzizborovej spolupráci napomáhajú Emmauská biblická škola, konferencie (pre mužov, pre ženy a pre kresťanských pracovníkov) a biblické tábory

Ďakujte Pánovi za:

 • otvorenosť Filipín pre evanjelium
 • početný aj duchovný rast zborov
 • mladých vodcov, ktorí sa postupne vynárajú

Proste za:

 • viac pracovníkov
 • širšie zapojenie do misie.

Ďalšie informácie: Joel V Alviar, pfmjireh@info.com.ph

zoznam krajín

FRANCÚZSKO

 • počet obyvateľov: 57 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 67%, z toho asi 2 tretiny len podľa mena (katolíci 90%; protestanti 9%, pravoslávni menej než 1%); moslimi 10%; budhisti 1%
 • práca bratských zborov začala medzi rokmi 1890 až 1910
 • počet bratských zborov: 85 (a pomaly rastie) + 25-30 malých zhromaždení
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý pracovný úväzok: 67, v tom sú 4 cestujúci učitelia
 • zbory vydávajú 1 časopis a majú 1 misijnú agentúru a 2 pre spoluprácu zborov
 • spolupráci zborov po formálnej stránke napomáha celonárodné združenie „Entente Evangelique“. Toto podporuje spoločné aktivity ako sú pobyty, mládežnícka práca, vydavateľská činnosť, pomoc menším zhromaždeniam a celonárodná konferencia veriacich. Tiež to pomáha vytvárať veľmi potrebný pocit spolupatričnosti a vzájomnej podpory.

Ďakujte Pánovi za:

 • rastúce vedomie jednoty a poslania ako skupiny zborov
 • citeľnú pomoc od zborov v Švajčiarsku, Nemecku, UK a USA
 • víziu pre zakladanie zborov vo viacerých oblastiach

Proste za:

 • vyslanie a podporu pre francúzskych pracovníkov na plný úväzok
 • pokračujúci rast pocitu solidarity medzi zbormi na regionálnej i celonárodnej úrovni
 • rastúci počet dobre vyškolených, duchovne zrelých vodcov a pribúdanie vzdelávacích programov pre starších.

Ďalšie informácie: Colin Crow, comacrow@aol.com

zoznam krajín

GRÓNSKO

 • počet obyvateľov: 56 000
 • náboženstvá: kresťania 98,2% (katolíci 0,2%; protestanti 98,6%); Baha'i 0,4%; bez náboženstva 1%
 • práca bratských zborov začala v roku 1970
 • počet bratských zborov: 1 (nemení sa)
 • počet pokrstených veriacich: 30 (ale pomaly klesá)
 • počet pracovníkov na plný úväzok: 1

Ďakujte Pánovi za:

 • ľudí, ktorí sa obrátili a boli pokrstení
 • mladých, ktorí vyrástli v zbore: väčšina zostáva verná
 • prácu medzi deťmi a mládežou, ktorá sa dobre darí.

Proste za:

 • vystrojenie verných grónskych mužov do služby v cirkvi
 • tých, ktorí sa odovzdali Kristovi, aby mali odvahu nasledovať ho
 • jednotu v cirkvi
 • rastúci hlad po Bohu medzi ľuďmi v Grónsku.

Ďalšie informácie: Hans Sivertsen, sivertsen@greennet.gl

zoznam krajín

HOLANDSKO

 • počet obyvateľov: 15 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 56,93% (katolíci 39,82%; protestanti 21,65%; pravoslávni 0,07%); moslimi 5,4%; hinduisti 0,3%; budhisti 0,2%; bez vyznania 37,98%
 • práca bratských zborov začala okolo roku 1854 vďaka kontaktom s bratským hnutím v Švajčiarsku (vplyv J N Darbyho) a Nemecku (Elberfeld)
 • počet bratských zborov: asi 90 (a pomaly klesá)
 • počet veriacich: 7 500 (a prudko klesá)
 • počet cestujúcich evanjelistov na trvalý pracovný úväzok: 5
 • počet cestujúcich biblických učiteľov na trvalý pracovný úväzok: 5
 • zbory vydávajú 2 časopisy
 • zborom slúžia 2 agentúry: Filadelfia Zending (Misia Filadelfia) pre zahraničnú misiu a evanjelizáciu a Stichting Nehemia (Nadácia Nehemiáš) pre finančnú podporu Pánovho diela

Ďakujte Pánovi za:

 • prehlbujúce sa kontakty a jednotu medzi dvoma hlavnými vetvami bratských zborov (známych aj pod menom „otvorení“ a „exkluzívni“)
 • rozširujúcu sa spoluprácu s mnohými evanjelikálnymi medzicirkevnými organizáciami
 • mnohé príležitosti pre verejné kresťanské svedectvo
 • veľký podiel mladých rodín a mládeže vo viacerých zboroch.

Proste za:

 • zlepšenie koordinovanej spolupráce, aby sa dostala pomoc a podpora menším zhromaždeniam
 • prehlbovanie jednoty medzi zbormi, lebo stále sa prejavuje rozdrobenosť
 • spoločnú víziu a pocit spoločnej identity ako Bratských zborov.

Ďalšie informácie: Henk Medema, henk@medema.nl

zoznam krajín

INDIA

 • počet obyvateľov: 1 miliarda
 • náboženstvá: kresťania 2,34% (katolíci 29,2%; protestanti 39%; nezávislí 28%; pravoslávni 3,8%); moslimi 12,12%; hinduisti 82%; budhisti 0,76%; sikhovia 1,94% ...
 • práca bratských zborov začala v roku 1836, keď A N Groves začal misijnú prácu v štáte Andrapradéš; nezávislé bratské hnutie začalo v roku 1899 v Kerale
 • počet bratských zborov: 2 000 (a pomaly rastie)
 • počet veriacich: 120 000, z toho asi 90 000 pokrstených (a pomaly rastie)
 • počet zahraničných misionárov: 200
 • počet pracovníkov na trvalý pracovný úväzok (miestnych evanjelistov, cestujúcich kazateľov, biblických učiteľov): 1 039
 • zbory vydávajú 2 časopisy v angličtine a viacero v indických jazykoch
 • zborom slúži asi 10 rôznych agentúr pre podporu misie, evanjelizácie, cestujúcich pracovníkov, vdovy, chudobných, vzdelávanie a výchovu, výmenu informácií, stavebnú činnosť, literatúru atď.

Ďakujte Pánovi za:

 • početný rast zhromaždení
 • prítomnosť bratských zborov v takmer všetkých štátoch Indie s výnimkou niekoľkých na ďalekom severovýchode
 • zlepšujúcu sa finančnú podporu práce zvnútra krajiny a od Indov mimo krajiny
 • rastúci počet miestnych evanjelistov pochádzajúcich zo severu Indie.

Proste za:

 • veľmi potrebné prebudenie medzi bratskými zbormi, ktoré by viedlo k lepšej výchove učeníkov
 • opätovné roznietenie nadšenia pre evanjelizáciu medzi zbormi
 • mládež v zboroch, ktorej duchovný život ohrozuje šíriaci sa materializmus
 • aktívnych pracovníkov v situácii, keď viaceré štáty prijímajú zákony proti obracaniu na inú vieru, ktoré obmedzujú slobodu k evanjelizácii.

Ďalšie informácie: Shibu K Mathew, shibukmathew@hotmail.com

zoznam krajín

JAMAIKA

 • počet obyvateľov: 2,5 milióna
 • náboženstvá: kresťania 86% (katolíci 11,3%; protestanti 69,8%; pravoslávni 0,1%); moslimi 0,2%; hinduisti 0,3%; uctievači duchov a ďalšie kulty 9,5%; bez vyznania 3,8%
 • práca bratských zborov začala a roku 1923
 • počet bratských zborov: 84
 • počet pokrstených veriacich: asi 6 300 (a mierne rastie)
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý úväzok: 2
 • zbory vydávajú 2 časopisy (venované zborovému životu a misii)
 • medzi zbormi pracuje 1 misijná agentúra
 • k dobrým kontaktom prispieva pravidelná veľkonočná konferencia veriacich, ako aj návštevy a podpora slabších zhromaždení zo strany silnejších zborov

Ďakujte Pánovi za:

 • jednotu medzi veriacimi a zbormi
 • rast mnohých zborov
 • zapojenie mládeže do evanjelizácie najmä vo vidieckych oblastiach.

Proste za:

 • duchovne vyspelých vodcov hlavne vo vidieckych zboroch
 • viac misionárov a kresťanských pracovníkov a rast najmä vo vidieckych oblastiach
 • finančnú podporu pre misionárov a kresťanských pracovníkov a veriacich v núdzi.

Ďalšie informácie: Winston G Litchmore, wlitchmore@cwjamaica.com

zoznam krajín

JUŽNÁ AFRIKA

 • počet obyvateľov: 44 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 73,52% (katolíci 8,5%; protestanti 25%; nezávislí 38%); tradičné etnické náboženstvá 15%; moslimi 1,5%
 • práca bratských zborov začala a roku 1850 (medzi Európanmi), 1883 medzi Afričanmi (Pondo, Natal, okolie Johannesburgu)
 • počet bratských zborov: 120
 • zbory vydávajú 2 časopisy
 • zborovej práci napomáhajú 2 agentúry
 • zbory sú autonómne a ich vzájomné kontakty sú dosť slabé

Ďakujte Pánovi za:

 • mnohoročné svedectvo nemocnice Murchinson Hospital
 • prácu korešpondenčných kurzov Emmauskej Biblickej Školy.

Proste za:

 • väčšiu horlivosť pre evanjelizáciu
 • hlbšie systematické štúdium Slova a vyškolenie vodcov
 • uzdravenie zranení z minulosti (apartheid) v krajine a aby zvesť evanjelia prekonávala náboženské a kultúrne bariéry.

Ďalšie informácie: Enoch Reuben Muniah, Adonai1@bigfoot.com

zoznam krajín

KANADA

 • počet obyvateľov: 31 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 70% (katolíci 43%; protestanti 29%; pravoslávni 1,6%); moslimi 2%; hinduisti 1%; budhisti 1%; sikhovia 1%; Židia 1,1%; bez vyznania 16%
 • práca bratských zborov začala a roku 1860
 • počet bratských zborov: 461, medzi nimi asi 2/3 sú pomerne tradičné a konzervatívne a situácia sa v nich nemení; asi 1/3 je otvorená pre zmeny a širšiu spoluprácu a mnohé z nich silne rastú. Tieto dve skupiny sa od seba postupne vzďaľujú hlave kvôli odlišným názorom na spôsob práce (evanjelizácia, spôsob zhromažďovania, vodcovstvo a štruktúry)
 • údaj o počte veriacich nie je známy
 • v zboroch pracuje 286 ľudí na plný úväzok, väčšinou ako miestni pracovníci slúžiaci v meniacich sa zboroch
 • 3 časopisy, 3 agentúry podporujúce misiu, evanjelizáciu a zakladanie zborov

Ďakujte Pánovi za:

 • mnohé prispôsobivé zbory, ktoré rastú (9 z nich má teraz 4 000 – 8 000 príslušníkov; 3 majú 1 100 – 1 600; dobre sa im darí a spolu založili 25 ďalších zborov)
 • stretávanie vodcov z týchto zborov niekoľkokrát ročne za účelom strategického premýšľania, spoločenstva a modlitby
 • účinnú evanjelizáciu medzi čínskymi prisťahovalcami zvlášť v univerzitných mestách.

Proste za:

 • viac kvalitných kazateľov, pastierov a vodcov
 • obnovený záujem o zahraničnú misiu
 • ďalšie zakladanie dcérskych zborov najzdravšími zbormi.

Ďalšie informácie: Gord Martin, thinking@vision-ministries.org

zoznam krajín

KEŇA

 • počet obyvateľov: 30 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 78% (katolíci 28%; protestanti 38%); moslimi 7%; tradičné etnické náboženstvá 11%
 • práca bratských zborov začala roku 1961; začali ju misionári utekajúci z Konga počas veľkej konžskej vzbury
 • počet bratských zborov: 5 (pomaly rastie) + 30 malých zhromaždení
 • počet pokrstených veriacich: 100 (a pomaly rastie)
 • počet pracovníkov na trvalý úväzok slúžiacich v zboroch: 6

Poznámka: v Keni je mnoho dobrých a silných zborov hlásajúcich evanjelium, ale práca bratských zborov je nepatrná.

Ďakujte Pánovi za:

 • otvorené dvere pre kázanie evanjelia v krajine
 • prácu v zboroch, školách a nemocniciach
 • novú vládu v Keni.

Proste za:

 • pracovníkov na trvalý úväzok a podporu ich práce
 • podporu pre chudobných ľudí v okolí zborov
 • možnosť založiť viac zborov.

Ďalšie informácie: M Robert Gitau, rrgitau@swiftkenya.com

zoznam krajín

KONGO (Dem. Rep.)

 • počet obyvateľov: vyše 50 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 90% (katolíci 45%; protestanti 44%; nezávislé africké cirkvi 10%); moslimi 1%; tradičné etnické náboženstvá 8%
 • počet bratských zborov: 200 (a mierne rastie)
 • počet pokrstených veriacich: aspoň 50 000 (a pomaly rastie)
 • počet pracovníkov na trvalý úväzok slúžiacich v zboroch: vyše 150
 • počet cestujúcich evanjelistov: asi 50
 • počet cestujúcich biblických učiteľov: asi 30
 • vydávanie časopisu Neno La Imani (Slovo Pravdy) bolo zastavené kvôli vojne; teraz by mal byť nahradený časopisom zameraným na vedenie.
 • všetky zbory v Kongu sú združené v komunite „Communauté Emmanuel“, vedenej právnym zástupcom, ktorý reprezentuje zbory pred vládou. Vláda vyžaduje podávanie výročných správ z komunity, kvôli tomu sa príslušní starší bratia pravidelne stretávajú. Všetky spoločenstvá protestantských veriacich sú zjednotené v jednej cirkvi s názvom Kristova Cirkev v Kongu.

Ďakujte Pánovi za:

 • prežitie kresťanov v Kongu.

Proste za:

 • vyslobodenie Konga z ťaživej situácie Božou uzdravujúcou rukou. Od roku 1997 tu je občianska vojna a mnohé zbory boli zatvorené.
 • zmenu sŕdc rebelov, aby mohol konečne nastať pokoj.

Ďalšie informácie: Nyakufa Bagota, multiservice@yahoo.fr

zoznam krajín

MACEDÓNIA

 • počet obyvateľov: 2 milióny
 • náboženstvá: kresťania 69,3% (pravoslávni 66%, katolíci 0,5%; protestanti 2,8%); moslimi 30,7%
 • práca bratských zborov začala v roku 1997
 • počet bratských zborov: 1
 • počet pokrstených veriacich: 13 (a pomaly rastie)
 • počet pracovníkov na trvalý úväzok: 2 (Práca tu začala tak, že 3 študenti, ktorí uverili v Záhrebe a 1 zo Salzburgu sa prisťahovali do mesta Bitola. Prišli im na pomoc veriaci z Nemecka, ktorí sa o nich dozvedeli a jeden z nich tam zostal. Veriaci nepoužívajú označenie „bratský“, pretože je tu neznáme, ale držia sa novozákonných princípov pre fungovanie zboru. Nepoznajú žiadnu podobnú skupinu v krajine.)

Ďakujte Pánovi za:

 • biblické štúdium v sobotu večer, ktoré je dobre navštevované (niekedy aj polovica prítomných sú neveriaci návštevníci)
 • svedectvo Martina, ktorý vlastní obchod s bicyklami priamo pod zhromažďovacou miestnosťou.

Proste za:

 • viacerých ľudí, ktorí prejavujú záujem a manželov troch sestier zo zhromaždenia, ktorí ešte nie sú spasení
 • knižnicu, ktorá má byť zriadená v bicyklovom obchode, tá by mohla pritiahnuť niektorých zo 6 000 študentov v Bitole.

Ďalšie informácie: Olive Wilson, olive.wilson@freenet.de

zoznam krajín

MADAGASKAR

 • počet obyvateľov: 16 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 47,63% (katolíci 20,7%; protestanti 27,58%); moslimi 7%; animisti 44,77%
 • práca bratských zborov začala v roku 1989
 • počet bratských zborov: 29 (a pomaly rastie)
 • počet pokrstených veriacich: 1600 (a pomaly rastie)
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý úväzok: 21
 • počet cestujúcich evanjelistov: 6
 • počet cestujúcich biblických učiteľov: 5
 • zbory v krajine sú vzájomne nezávislé, ale starší zborov sa stretávajú aspoň jedenkrát ročne na porade o dôležitých otázkach. Výročné stretnutie starších býva zakaždým v inej časti krajiny a predchádza mu evanjelizácia v tej oblasti. Administratívna rada sa stretáva raz ročne kvôli organizačným veciam a má aj poradný hlas pri ťažkých rozhodnutiach na miestnej úrovni.

Ďakujte Pánovi za:

 • stále napredovanie Pánovho diela napriek problémom
 • finančnú podporu zo zahraničia a rastúce dávanie na Božie dielo od miestnych veriacich
 • uzdravenie členov administratívnej rady, ktorí mali pred dvoma rokmi ťažkú nehodu.

Proste za:

 • rast v nových oblastiach krajiny
 • rozvíjajúce sa sociálne projekty (školy a ošetrovne), aby mohli byť dobudované
 • viac dobre pripravených kazateľov Božieho slova a misionárov.

Ďalšie informácie: Pastor Barijaona, barirose@dts.mg

zoznam krajín

MAĎARSKO

 • počet obyvateľov: 10 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 85% (katolíci 63%; protestanti 22%); bez vyznania 15%
 • práca bratských zborov začala v roku 1910
 • počet bratských zborov: 20 (nemení sa) + 10 malých zhromaždení
 • počet pokrstených veriacich: 600 (nemení sa)
 • 1 časopis
 • zborom slúžia 2 vydavateľstvá a 1 mládežnícke a školiace centrum
 • starší bratia sa stretávajú pravidelne jedenkrát ročne na porade o dôležitých otázkach týkajúcich sa miestnych zborov.

Ďakujte Pánovi za:

 • (politickú) slobodu pre zhromaždenia,
 • niekoľko nových malých zhromaždení.

Proste za:

 • jednotu v zboroch a medzi nimi,
 • otvorenosť pre misiu v zboroch.

Ďalšie informácie: Ernoe Nagy, bibliacentrum@axelero.hu

zoznam krajín

MALAJZIA

 • počet obyvateľov: 22 miliónov
 • náboženstvá: moslimi 60%; čínske náboženstvá/budhisti 26%; hinduisti 8%; kresťania 4%; tradičné etnické náboženstvá 5%; bez vyznania 2%
 • práca bratských zborov začala v roku 1860
 • počet bratských zborov: 70 (z toho 4 čínske) + 4 malé zhromaždenia
 • počet pokrstených veriacich: asi 13 500
 • počet pracovníkov v zboroch na plný úväzok: 24
 • počet cestujúcich evanjelistov: 3
 • počet cestujúcich biblických učiteľov: 1
 • 2 časopisy
 • zborom slúžia 4 agentúry zamerané na koordináciu, misiu, prácu s mládežou a vzdelávanie.

Ďakujte Pánovi za:

 • rastúci počet pracovníkov,
 • rozvoj práce medzi domácimi etnickými skupinami,
 • dokončenú obnovu viacerých zborových domov,
 • záujem mladých o Božie dielo.

Proste za:

 • jednomyseľnosť a ochotu k spolupráci medzi rôznymi agentúrami,
 • úprimnosť a oddanosť vodcov v zboroch,
 • pevnosť kresťanov vo viere v prostredí šíriaceho sa Islamu,
 • rast zborov a dospievanie nových vodcov.

Ďalšie informácie: Kong Yeng Phooi, cbsm@tm.net.my

zoznam krajín

MALAWI

 • počet obyvateľov: 11 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 75% (katolíci 23%, protestanti 30%); moslimi 13%; tradičné etnické náboženstvá 10%; iné2%
 • práca bratských zborov začala v roku 1964
 • počet bratských zborov: asi 130 (a silno rastie)
 • počet pokrstených veriacich: asi 3 900 (a silno rastie)
 • počet cestujúcich evanjelistov: 2 na plný úväzok a mnoho na čiastočný
 • žiadny časopis, kvôli nedostatočnému vzdelaniu
 • nie je tu žiadna misijná agentúra, ale veľká evanjelizácia z Malawi zasahuje aj Mozambik
 • zbory nemajú formálne koordinovanú spoluprácu, ale zaužívané sú oblastné semináre pre skupiny zborov organizované misionármi a niekoľkými domácimi bratmi
 • 90% veriacich sú roľníci pripútaní k zemi a s minimálnym vzdelaním; potrebujú jednoduché a pritom solídne základné biblické vyučovanie. Hlboko si uvedomujú realitu duchovného sveta vo všetkých jeho rozmeroch.

Ďakujte Pánovi za:

 • trvalý rast od 60. rokov
 • pokračujúci doteraz
 • zapojenie domácich evanjelistov do práce na čiastočný úväzok počas neprítomnosti misionárov od roku 1970 až donedávna (biblické vyučovanie je zväčša závislé na misionároch)
 • dobrú spoluprácu zborov a oblastné semináre
 • dostupnosť Emmauských kurzov – niektoré aj v domácom jazyku.

Proste za:

 • systematické biblické vyučovanie vo všetkých zboroch a výchovu budúcich vodcov so solídnym chápaním biblického učenia
 • lepšie dopravné prostriedky pre malawiských cestujúcich evanjelistov
 • viac pracovníkov na plný úväzok, alebo prinajmenšom lepšie vyškolených pracovníkov na čiastočný úväzok
 • ochranu pred nepriazňou počasia s častými obdobiami sucha a potom záplavami, ktoré ničia úrodu a živobytie a pred šírením AIDS.

Ďalšie informácie: Dr J Newell, jrnewellmalawi@hotmail.com

zoznam krajín

MEXIKO

 • počet obyvateľov: 102 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 90% (katolíci 70%, protestanti 20%); tradičné etnické, iné náboženstvá 10%
 • práca bratských zborov začala v roku 1890
 • počet bratských zborov: asi 200, z toho 20 v Mexico City (a mierne rastie)
 • počet pokrstených veriacich: asi 12 000 (a mierne rastie)
 • počet cestujúcich evanjelistov: asi 50
 • počet cestujúcich biblických učiteľov: asi 30
 • nie je tu žiadna misijná agentúra, ale niekoľkí veriaci pracujú krátkodobo v iných krajinách.

Ďakujte Pánovi za:

 • požehnané poznanie, že sme spasení z milosti, za Večeru Pánovu a za nezávislosť miestnych zborov
 • verné svedectvo počas mnohých rokov.

Proste za:

 • jednotu a spoločenstvo bez bariér spôsobených tradíciami alebo inováciami
 • táborovú prácu.

Ďalšie informácie: Paco Diaz, diazharris@yahoo.com.mx

zoznam krajín

MOZAMBIK

 • počet obyvateľov: 20 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 46% (katolíci 11,7%, evanjelikálni protestanti 8,9%, letniční 4,7%); moslimi 13%; Svedkovia Jehovovi 5%; tradičné etnické náboženstvá 40%
 • práca bratských zborov začala v júni 1998 cez jednu rodinu zo Zambie (oficiálne povolenie získali 15. septembra 1999)
 • počet bratských zborov: 31 a 9 menších zhromaždení (a silno rastie)
 • počet pokrstených veriacich nie je známy, ale rýchlo rastie)
 • počet cestujúcich evanjelistov: 3
 • počet cestujúcich biblických učiteľov: 17
 • spolupráca zborov sa ešte len pripravuje; raz za rok by sa mali stretávať starší zborov z jednotlivých provincií
 • príslušníci miestnych zborov sú rozdelení do skupiniek podľa miesta bydliska, tu sa odohrávajú modlitebné zhromaždenia i štúdium Biblie a sem sú pozývané aj priatelia veriacich.

Ďakujte Pánovi za:

 • rýchly rast cirkvi

Proste za:

 • biblických učiteľov
 • študijné Biblie pre vodcov
 • spôsoby, ako vyučovať domácich veriacich Božie slovo.

Ďalšie informácie: Patrick and Grace Mulenga, mulenga@zebra.uem.mz

zoznam krajín

NEMECKO

 • počet obyvateľov: 82 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 68% (katolíci 33%, protestanti 33%, pravoslávní 1%, slobodné evanjelikálne cirkvi 0,64%); moslimi 3,5%; bez náboženstva 28%
 • práca bratských zborov začala v roku 1853
 • počet bratských zborov: asi 635 (nemení sa), z toho 238 sú „exkluzívni bratia“, 255 sú „slobodní bratia“ (nie v asociácii s baptistickými zbormi), 142 sú bratské zbory (AGB)
 • počet pokrstených veriacich: asi 38 000 (mierne rastie)
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý úväzok: 47
 • zahraničnej misii sa venuje Misijný dom a biblická škola Wiedenest (MBW); prácu zborov (vyučovanie, evanjelizáciu, zakladanie zborov, prácu s deťmi a mládežou, sociálnu prácu) podporuje Pracovné spoločenstvo bratských zborov (AGB).
 • časopisy „Perspektíva“ a „Otvorené dvere“ (MBW)

Ďakujte Pánovi za:

 • evanjelizáciu prostredníctvom putovnej výstavy o Biblii a svetových náboženstvách, ktorá navštívi asi 30 miest,
 • zbory, ktoré majú dobre rozvinutú prácu s deťmi a mládežou,
 • túžbu rôznych vetiev bratského hnutia po lepšej spolupráci.

Proste za:

 • Božiu ochranu, zabezpečenie a vedenie pre vedúcich bratov v zboroch a ich rodiny.

Ďalšie informácie: Reinhard Lorenz, AGBLorenz@t-online.de

zoznam krajín

NIGÉRIA

 • počet obyvateľov: 112 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 53% (katolíci 13%, protestanti 16%, anglikáni 10%, nezávislí 18%); moslimi 41%; tradičné etnické aspoň 6%
 • práca bratských zborov začala v roku 1919
 • počet bratských zborov: aspoň 424
 • počet pokrstených veriacich: asi 150 000

Ďakujte Pánovi za:

 • prežitie ba rast cirkvi napriek zákonu šaría, ktorý prináša smrť a skazu
 • znovuzrodeného prezidenta
 • pokračujúce projekty prekladu Biblie do rôznych jazykov (z 250 etnických skupín v krajine má Bibliu vo svojom jazyku 9 a Nový Zákon asi 44)
 • preklad kníh Dona Fleminga do zatiaľ 5 jazykov, do jedného sa prekladá biblický komentár.

Proste za:

 • prekladanie Biblie a kresťanskej literatúry.

Ďalšie informácie: Dr Sunday Edo, edosunny@yahoo.com

zoznam krajín

NOVÝ ZÉLAND

 • počet obyvateľov: 4 milióny
 • náboženstvá: kresťania 62% (z toho katolíci 5%, tradiční protestanti 5%); iní 2%; bez náboženstva 35%
 • práca bratských zborov začala okolo roku 1850
 • počet bratských zborov: asi 210 (mierne klesá)
 • počet pokrstených veriacich: asi 12 – 14 000 (mierne rastie, niektoré väčšie a „progresívnejšie“ zbory rastú, kým iné „tradičnejšie“ sa zmenšujú alebo zanikajú
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý pracovný úväzok: 66
 • počet cestujúcich evanjelistov: 5 alebo 6
 • počet cestujúcich biblických učiteľov: 5 alebo 6
 • počet pracovníkov v mimozborovej kresťanskej práci (biblické školy, rozhlas, študentská práca, väzenská práca, poradenstvo, stavebná činnosť a iné špecializované činnosti) 74
 • zbory vydávajú 2 časopisy v angličtine i maorčine (domorodý jazyk) a využívajú služby 5 kresťanských agentúr (literatúra, vzdelávanie, administratíva, mládež, misia)
 • zbory udržiavajú vzájomné kontakty prostredníctvom konferencií (pre vodcov i veriacich).

Ďalšie informácie: Campbell Fountain, admin@gph.co.nz

zoznam krajín

PAKISTAN

 • počet obyvateľov: 159 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 1,7% (z toho katolíci 1%, protestanti 0,7%); moslimi 97%; iní 1,3%
 • práca bratských zborov začala okolo roku 1930
 • počet bratských zborov: 80 (mierne rastie) a 40 malých zhromaždení
 • počet pokrstených veriacich: vyše 5 000 (mierne rastie
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý pracovný úväzok: 56
 • počet cestujúcich evanjelistov: 1
 • počet cestujúcich biblických učiteľov: 1
 • jedna agentúra sa zameriava na zakladanie a podporu zborov, zdravotnícku a vzdelávaciu činnosť
 • zbory sú združené v jednom spoločenstve, ktorého rada pozostáva z 3 pracovníkov na plný úväzok, 3 misionárov a 3 starších z rôznych zborov; títo plánujú spoločné aktivity ako konferencie, stretnutia starších bratov a návštevy bratov zo zahraničia. Niektorí zbory nie sú súčasťou tohto spoločenstva a sú známe ako zbory Bakht Singhovho typu. V krajine je aj mnoho dobrovoľných pracovníkov, ktorí nie sú nejako organizovaní a žijú z viery.

Ďakujte Pánovi za:

 • podporu pre pracovníkov na plný úväzok napriek skromným zdrojom
 • podporu (finančnú i personálnu) zo zahraničia
 • objavujúcich sa mladých vodcov.

Proste za:

 • viac pracovníkov a zdrojov
 • prácu biblického školiaceho centra a kresťanského vydavateľstva
 • zdravotnícku prácu v Pandžábe a severných oblastiach krajiny.

Ďalšie informácie: Yunis Lal Din, wchm@mul.paknet.com.pk

zoznam krajín

PAPUA – NOVÁ GUINEA

 • počet obyvateľov: 5 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 90% (katolíci 35%, protestanti 65%); moslimi 0,01%; hinduisti 0,01%; budhisti 0,01%; animisti 5%; kulty 5%
 • práca bratských zborov začala v roku 1951
 • počet bratských zborov: 380 (mierne rastie) a asi 100 malých zhromaždení
 • počet pokrstených veriacich: vyše 10 000 (mierne rastie)
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý pracovný úväzok: asi 40 (je ťažké zadefinovať, kto je na „plný úväzok“ v práci pre Pána)
 • počet cestujúcich evanjelistov: asi 10
 • počet cestujúcich biblických učiteľov: asi 10
 • zbory vydávajú jeden časopis a majú aj knižné vydavateľstvo
 • medzizborovú prácu koordinuje ústredie podporované dobrovoľnými príspevkami z miestnych zborov; nezasahuje do vnútorného života zborov ale pomáha v oblasti vzdelávania, povzbudzovania, plánovania a využívania zdrojov
 • za 50 rokov existencie zbory rástli s pomocou zahraničných misionárov i bez nich, pretože domáci veriaci prevzali zodpovednosť za všetky oblasti Božieho diela.

Ďakujte Pánovi za:

 • mnoho výborných služobníkov, ktorí sú na 100% oddaní práci pre Pána
 • dobré inštitúcie pre biblické vzdelávanie
 • pokračujúcu evanjelizáciu a stovky pokrstených každý rok.

Proste za:

 • túžbu vybudovať Misijné školiace centrum a vysielať misionárov
 • ekonomické ťažkosti rodín, jednotlivcov a zborov
 • jasnú víziu pre budúcnosť.

Ďalšie informácie: Reggie Howard, cbcpng@dg.com.pg

zoznam krajín

PERU

 • počet obyvateľov: 26 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 90% (katolíci 69%, protestanti 6,5%); budhisti 0,3%; animisti 0,2%; bez náboženstva 8,3%
 • práca bratských zborov začala v roku 1893
 • počet bratských zborov: 150 (mierne rastie) a asi 20 malých zhromaždení
 • počet pokrstených veriacich: 5 000 (mierne rastie)
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý pracovný úväzok: 15
 • počet cestujúcich evanjelistov: 2
 • zbory vydávajú jeden časopis a majú dve agentúry: pre misiu a pre vzdelávanie a učeníctvo.

Ďakujte Pánovi za:

 • rastúci počet zborov
 • harmóniu medzi pracovníkmi a zbormi
 • úplnú slobodu pre evanjelium.

Proste za:

 • rovnováhu medzi autonómiou miestnych zborov a vzájomnou závislosťou
 • schopnosť žiť primerane nášmu povolaniu
 • jasnejšie prejavy oddelenia od sveta.

Ďalšie informácie: Guy Pembroke: pembroke@terra.co.pe

zoznam krajín

POĽSKO

 • počet obyvateľov: 39 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 92% (katolíci 90%, protestanti 0,5%; pravoslávni 1,5%); 7 500 budhistov; 5 000 moslimov; 123 000 Svedkov Jehovových, 1 200 Židov; bez náboženstva takmer 8%
 • práca bratských zborov začala v roku 1909
 • počet bratských zborov: 39 (mierne rastie) a 28 malých zhromaždení
 • počet pokrstených veriacich: 1 580 (mierne rastie)
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý pracovný úväzok: 2
 • počet cestujúcich evanjelistov: 8
 • počet cestujúcich biblických učiteľov: 1
 • zbory vydávajú jeden časopis (Milosť a Pokoj) a majú dve agentúry: pre misiu medzi cigánskymi deťmi a pre koordináciu medzizborovej práce.
 • zborom patria tri rekreačné strediská a biblická škola, ktorá pripravuje najmä slúžiacich bratov; mnohí mladí ľudia študujú na baptistickom seminári, kde učí aj niekoľko lektorov z bratských zborov.

Ďakujte Pánovi za:

 • misionárov prichádzajúcich do Poľska
 • dobré vzťahy a spoluprácu medzi zbormi
 • prácu medzi cigánmi.

Proste za:

 • ďalší rozvoj misijnej práce
 • prípravu učiteľov pre biblickú školu
 • prácu s deťmi a mládežou
 • otvorené dvere pre pokračovanie diela.

Ďalšie informácie: Jerzy Karzelek: karzelek@alpha.net.pl

zoznam krajín

PORTUGALSKO

 • počet obyvateľov: 10 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 97% (katolíci 96%, protestanti 1,5%); moslimi 0,5%; Svedkovia Jehovovi 0,5%; bez náboženstva 3%
 • práca bratských zborov začala v roku 1877
 • počet bratských zborov: 80 (mierne klesá) a 45 malých zhromaždení
 • počet pokrstených veriacich: vyše 3 000 (mierne rastie)
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý pracovný úväzok: 20
 • počet cestujúcich biblických učiteľov: 1
 • zbory vydávajú jeden časopis a majú agentúru, podporujúcu misiu, uvoľnených pracovníkov a rôzne projekty.

Ďakujte Pánovi za:

 • nových ľudí, ktorí prijali výzvu pracovať pre Pána
 • prácu v niekdajších portugalských kolóniách
 • príchod brazílskych veriacich do Portugalska.

Proste za:

 • zaradenie brazílskych veriacich do služby v zboroch
 • podporu pre pracovníkov
 • pokoru a ochotu slúžiť.

Ďalšie informácie: António Calaim: Pcalaim@netcabo.pt

zoznam krajín

RAKÚSKO

 • počet obyvateľov: 8 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 83% (katolíci 78%, protestanti 5%); moslimi 2%; iní 2,5%; bez náboženstva 12,5%
 • práca bratských zborov začala okolo roku 1910
 • počet bratských zborov: asi 25 (mierne rastie)
 • počet pokrstených veriacich: asi 1 500 (mierne rastie)
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý pracovný úväzok: asi 10
 • práca niektorých zborov je výdatne podporovaná z misijného domu Wiedenest
 • väčšina zborov je mladá, asi polovica z nich má menej než 25 rokov a väčšinou sú tu kresťania 1. generácie. Zbory sú malé (do 50 ľudí) a ich práca je málo štrukturovaná a rozvíja sa len pomaly, mnohí kľúčoví pracovníci sú prepracovaní.

Ďakujte Pánovi za:

 • pomalý, ale trvajúci rast veriacich a zborov
 • veľký duchovný hlad v Rakúsku
 • slobodu zhromažďovania a šírenia Božieho slova

Proste za:

 • Rakúšanov, ktorí sú sklamaní rímsko-katolíckou cirkvou a nečakajú vyriešenie svojich problémov od kresťanských zborov
 • manželstvá kresťanov v krajine, kde sa viac než 50% manželstiev rozvádza, čo sa odráža aj na situácii v zboroch
 • rakúskych pracovníkov, lebo misionári v tejto krajine len ťažko vedia osloviť „rakúsku dušu“
 • unavených pracovníkov v zboroch.

Ďalšie informácie: Dr. Christoph Ritter: christoph.ritter@roche.com

zoznam krajín

RÉUNION

 • ostrov v Indickom oceáne východne od Madagaskaru; administratívne územie Francúzska
 • počet obyvateľov: 700 000
 • náboženstvá: kresťania 95% (katolíci 91%, protestanti 4%); moslimi 4%; hinduisti 2,5% (praktizujú katolicizmus), tradičné etnické náboženstvá 6% (praktizujú katolicizmus), bez náboženstva 1%
 • práca bratských zborov začala v roku 1971
 • počet bratských zborov: 5 (mierne rastie) a 3 malé zhromaždenia
 • počet pokrstených veriacich: asi 300 (mierne rastie)
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý pracovný úväzok: 4
 • počet cestujúcich biblických učiteľov: 4
 • všetky zbory sa spolu stretávajú 2x za rok.

Ďakujte Pánovi za:

 • prehlbujúcu sa jednotu rôznych evanjelikálnych cirkví vďaka spoločným modlitebným zídeniam.

Proste za:

 • nový zbor, ktorý má byť založený na juhu ostrova
 • zapojenie do evanjelizácie v Afrike.

Ďalšie informácie: André Tabailloux: cifem@wanadoo.fr

zoznam krajín

RUMUNSKO

 • počet obyvateľov: 22 miliónov
 • náboženstvá: kresťania – pravoslávni 20 miliónov, rímski katolíci 1,45 milióna, grécki katolíci 700 tisíc, protestanti 1,44 milióna, z toho 50 tisíc veriacich z bratských zborov; Židia 10 tisíc; moslimi 56 tisíc
 • práca bratských zborov začala v roku 1899
 • počet bratských zborov: 650 (mierne rastie)
 • počet pokrstených veriacich: 38 000 (mierne rastie)
 • počet pracovníkov na trvalý pracovný úväzok: 136
 • časopis Cesta viery

Ďalšie informácie: Mircea Cioata: uccev@pcnet.ro

zoznam krajín

SENEGAL

 • počet obyvateľov: 9,5 milióna
 • náboženstvá: kresťania 5,6% (katolíci 5,4%, protestanti 0,2%); moslimi 90,8%; tradičné etnické náboženstvá 3,6%
 • práca bratských zborov začala v roku 1963
 • počet bratských zborov: 4 (mierne rastie)
 • počet pokrstených veriacich: asi 50 (mierne rastie)
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý pracovný úväzok: 3
 • bratské zbory udržiavajú kontakty vzájomne (neformálne) i s inými skupinami kresťanov; zapájajú sa do modlitebných stretnutí senegalských kresťanov a spolupracujú s misionármi, ktorí pracujú medzi rôznymi etnickými skupinami (Wolof, Serere, Pular atď.)

Ďakujte Pánovi za:

 • myšlienku spojiť prácu bratských zborov formou združenia
 • napredovanie Božieho diela v rôznych zboroch
 • slobodu k šíreniu evanjelia v Senegale.

Proste za:

 • proces založenia asociácie (združenia) senegalských bratských zborov; jednotu všetkých zúčastnených, vypracovanie stanov, oficiálne uznanie od vlády
 • ďalší rast a upevnenie zborov
 • pozemok pre zborový dom v hlavnom meste Dakar.

Ďalšie informácie: Jules Badji: juemmbadji@hotmail.com

zoznam krajín

SLOVENSKO

 • počet obyvateľov: 5,4 milióna
 • náboženstvá: kresťania 83% (katolíci 73%, protestanti 9%, pravoslávni 0,9%, evanjelikáli 0,4%); bez náboženstva 17%
 • práca bratských zborov začala v roku 1900; kľúčovú úlohu zohrali Frederick Butcher z Anglicka a Michal Sadloň
 • počet bratských zborov: 22 (mierne klesá) a 10 miestnych zhromaždení
 • počet pokrstených veriacich: asi 650
 • spolupráca zborov je dobrá, ale spolupráca s inými kresťanmi je slabá a sú tu rastúce sklony k exkluzivizmu.

Ďakujte Pánovi za:

 • ochranu zborov počas desaťročí prenasledovania
 • veriacich (najmä mladých), ktorí sa stretávajú v domácich skupinkách, čo im pomáha budovať vzájomnú úctu, porozumenie, dôveru a lásku, a stávajú sa tak dobrým príkladom pre staršiu generáciu
 • starších bratov so vzácnym darom porozumenia pre mladých ľudí, otvorených pre dialóg s nimi s cieľom usmerniť ich iniciatívy žiadúcim smerom
 • zapojenie niektorých veriacich do služby v medzidenominačných organizáciách (VBH, Detská misia, TWR, Gideonci, Väzenské spoločenstvo).

Proste za:

 • jasnú víziu od Pána pre starších bratov
 • hlboké uvedomenie si našej zodpovednosti za evanjelium na miestnej úrovni a časom aj v zahraničí
 • uvoľnených pracovníkov pre evanjelizáciu, prácu s deťmi a mládežou, vzdelávanie a učeníctvo
 • intenzívne biblické vzdelávanie zvlášť pre mladých bratov a sestry v biblických školách a kurzoch
 • rozvinutie sociálnej služby väčších zborov, prostredníctvom ktorej by mohli konať účinnú vnútornú misiu vo svojom okolí
 • duchovné prebudenie za ktorým by nasledoval plný duchovný život vďačnej lásky k nášmu Spasiteľovi a horlivej služby nášmu Bohu, spoluveriacim a blížnym.

Ďalšie informácie: Ján Hudec, Ľubomír Vyhnánek: lvyhnane@stonline.sk

zoznam krajín

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

 • počet obyvateľov: 60 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 64% (anglikáni 43%, ostatní protestanti 9%, katolíci 10%); moslimi 2%; hinduisti 0,68%, sikhovia 0,68%, Židia 0,52%
 • práca bratských zborov začala v 20. rokoch 19. storočia (J.N.Darby, A.N.Groves, G. Müller)
 • počet bratských zborov: asi 1 100 (prudko klesá)
 • počet pokrstených veriacich: asi 45 000 (prudko klesá)
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý pracovný úväzok: asi 170 (a rastie)
 • počet cestujúcich evanjelistov na plný úväzok: asi 50
 • počet cestujúcich biblických učiteľov na plný úväzok: asi 20
 • bratské zbory vydávajú 4 časopisy a využívajú služby 4 agentúr pre zborovú i misijnú prácu
 • zbory nemajú úzku spoluprácu, niektoré sa dosť izolujú, iné spolupracujú na viac-menej neformálnej báze

Ďakujte Pánovi za:

 • všetko, čo vykonal v UK v minulosti
 • niekoľko prejavov nového života a rastu miestnych zborov
 • užšiu spoluprácu agentúr, ktoré slúžia zborom.

Proste za:

 • ochotu vykročiť vpred a skúšať nové spôsoby práce, ktoré by zodpovedali meniacim sa podmienkam
 • lepšiu spoluprácu miestnych zborov
 • Božiu obživujúcu moc.

Ďalšie informácie: Harold Rowdon: harowdon@logic-net.co.uk

zoznam krajín

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

 • počet obyvateľov: 278 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 84% (katolíci 21%, protestanti 24%, nezávislí 24%, pravoslávni 2%); moslimi 1,5%; hinduisti 0,4%, budhisti 0,9%
 • práca bratských zborov začala v 60. rokoch 19. storočia
 • počet bratských zborov: asi 800 (mierne klesá)
 • počet pokrstených veriacich: asi 40 000 (mierne klesá)
 • počet pracovníkov v zboroch na trvalý pracovný úväzok: asi 400
 • počet cestujúcich evanjelistov na plný úväzok: asi 50
 • bratské zbory vydávajú 2 časopisy a využívajú služby 3 agentúr pre zborovú i misijnú prácu
 • zbory nemajú oficiálne štruktúrovanú spoluprácu okrem tých, ktoré spolu organizujú kempy
 • sú tu tri skupiny zborov: niektoré (Gospel Halls) sú prevažne na úpadku, iné (Gospel alebo Bible Chapels) si ako-tak udržiavajú svoje členstvo, progresívnejšie zbory (často nazývané Community Churches) rastú.

Ďakujte Pánovi za:

 • rast a duchovné zdravie progresívnych zborov.

Proste za:

 • nových obdarených uvoľnených pracovníkov, ktorí by viedli progresívne zbory
 • posilnenie evanjelizácie, ktorá je v mnohých zboroch veľmi slabá.

Ďalšie informácie: Kevin G. Dyer: kevinandeloise@compuserve.com

zoznam krajín

SRBSKO A ČIERNA HORA

 • počet obyvateľov: 11 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 67,8% (katolíci 5,12%, protestanti 1,05%, pravoslávni 54,36%); moslimi 16,2%; Židia 0,03%, bez náboženstva 15,9%
 • práca bratských zborov začala okolo r. 1920
 • počet bratských zborov: 11 (mierne rastie) a 3 miestne zhromaždenia
 • počet pokrstených veriacich: asi 450 (mierne rastie); 90% patrí k slovenskej národnostnej menšine
 • počet cestujúcich evanjelistov na plný úväzok: 2

Ďakujte Pánovi za:

 • rastúci záujem o misiu; mladí ľudia boli vyslaní zbormi do miest Podgorica a Bar (Čierne Hora)

Proste za:

 • jednotu medzi zbormi
 • prácu medzi deťmi, dorastom a mládežou, ktorú treba rozvinúť, ale je tu nedostatok obdarovaných učiteľov a vodcov.

Ďalšie informácie: Miroslav Cizmanski: mmczm@eunet.yu

zoznam krajín

SVÄTÝ TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV

 • ostrovný štát asi 200 km na západ od afrického pobrežia
 • počet obyvateľov: 170 tisíc
 • náboženstvá: kresťania 96% (katolíci 83%, protestanti 1,5%, novoapoštolskí 11,5%); moslimi 0,01%; iní 0,09%, bez náboženstva 3%
 • práca bratských zborov začala v apríli 1998
 • počet bratských zborov: 3 (a silne rastie) a 7 miestnych zhromaždení (všetky údaje stav na jar 2003)
 • počet pokrstených veriacich: asi 110 (silne rastie)
 • počet pracovníkov v zboroch na plný úväzok: 2
 • počet cestujúcich biblických učiteľov: 1
 • v práci zborov je silný dôraz na štúdium Písma a evanjelizáciu.

Ďakujte Pánovi za:

 • neobmedzené príležitosti zvestovať evanjelium
 • rýchle šírenie evanjelia medzi mládežou
 • obrátenie dedinských náčelníkov a medicinmanov (čarodejníkov)
 • veľký záujem o štúdium Biblie.

Proste za:

 • viac pracovníkov
 • vyrovnanie sa s príchodom a rýchlym šírením Islamu
 • budovanie domov pre zhromaždenia – doteraz sa mnohé zhromaždenia konajú pod stromami
 • misiu medzi inteligenciou a politickou triedou, ktorí sú prevažne bez náboženstva
 • projekt sociálnej pomoci pre kresťanských služobníkov – zahŕňa starobinec, pomoc pre študentov, vzdelávanie pre mladých a pomoc so zamestnaním.

Ďalšie informácie: Amilton Cardosa Bernardo: amiltonbernardo@bol.com.br

zoznam krajín

SVÄTÝ VINCENT A GRENADÍNY

 • malý ostrovný štát v juhovýchodnom Karibiku
 • počet obyvateľov: 110 tisíc
 • náboženstvá: protestanti 76% (väčšinou anglikáni), katolíci 10%, adventisti 8%, bratské zbory 1,4%
 • práca bratských zborov začala v roku 1902
 • počet bratských zborov: 13 (nemení sa) a 1 miestne zhromaždenie
 • počet pokrstených veriacich: asi 600 (nemení sa)
 • počet pracovníkov v zboroch na plný úväzok: 1
 • počet cestujúcich evanjelistov: 1

Ďakujte Pánovi za:

 • prítomnosť mladých ľudí v zboroch
 • koordináciu mládežníckej práce na národnej úrovni

Proste za:

 • väčšiu oddanosť Pánovi medzi veriacimi
 • odhodlanie a víziu pre starších
 • väčšiu jednotu

Ďalšie informácie: Hadyn Marshall: marshalls@vincysurf.com

zoznam krajín

ŠPANIELSKO

 • počet obyvateľov: 39 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 96% (katolíci 95,5%, protestanti 0,4%, pravoslávní 0,1%); moslimi 1%; bez náboženstva 3%
 • práca bratských zborov začala v roku 1863
 • počet bratských zborov: asi 190 (pomaly rastie) a 20 miestnych zhromaždení
 • počet pokrstených veriacich: asi 12 000
 • počet pracovníkov v zboroch na plný úväzok: asi 90
 • zbory vydávajú 2 časopisy (z toho 1 pre ženy)
 • 3 agentúry pre podporu misie, evanjelizácie a uvoľnených pracovníkov
 • malá, no postupne rastúca skupina zborov sa usiluje o zmeny k lepšiemu a obnovu

Ďakujte Pánovi za:

 • rastúci záujem o evanjelizáciu na nových miestach, spoluprácu v oblasti teologického vzdelávania a zahraničnú misiu
 • rastúci záujem o sociálnu prácu, obzvlášť medzi prisťahovalcami

Proste za:

 • praktický rozvoj vyššie uvedených snáh
 • novú generáciu mladších vodcov so širšou víziou
 • väčšie pochopenie pre službu žien

Ďalšie informácie: Terry Wickham: tpwickham@hotmail.com

zoznam krajín

ŠVAJČIARSKO (frankofónna časť)

 • počet obyvateľov: 1,5 milióna (celé Švajčiarsko má 7 miliónov)
 • náboženstvá (tieto údaje sa týkajú celého Švajčiarska, francúzsky hovoriaca časť má vyšší podiel protestantov): kresťania 92% (katolíci 54%, protestanti 36 – z toho reformovaní 33,5%, evanjelikálí 2,5%, iní kresťania 2%); iné náboženstvá 8%, bez náboženstva aspoň 1%
 • práca bratských zborov začala v roku 1837 v Ženeve
 • počet bratských zborov: 37
 • počet veriacich: asi 3500
 • počet pracovníkov v zboroch na plný úväzok: 37
 • počet cestujúcich pracovníkov a biblických učiteľov: 10
 • zbory vydávajú 1 časopis a spolupracujú v oblasti práce s mládežou, sociálnej práce (starobinec a podpora chudobných krajín), vzdelávania a misie
 • bohoslužby v švajčiarskych zboroch pokrývajú široké spektrum štýlov od tradičných po „charizmatické“
 • väčšina zborov má dnes pracovníkov na plný úväzok, tento stav sa vyvíjal postupne po dobu 30 rokov
 • mnohé zbory spolupracujú na miestnej úrovni s veriacimi z iných spoločenstiev
 • švajčiarski misionári pracujú v rámci mnohých medzidenominačných misijných organizácií
 • veľmi sľubne sa rozvíja misijná a sociálna práca v Laose, kde bratské zbory spolupracujú s francúzskou mennonitskou misiou

Ďakujte Pánovi za:

 • otvorené dvere a rozvoj práce v Laose napriek nepriaznivej politickej situácii.

Proste za:

 • prenasledovaných kresťanov v Laose, kde politická reprezentácia vydáva kresťanov za nepriateľov národa
 • kresťanov i ostatných ľudí v tzv. Demokratickej republike Kongo v ťažkej povojnovej situácii a našich misionárov a zdravotníckych pracovníkov v Kongu.

Ďalšie informácie: Silvain Dupertuis: aesr.sme@bluewin.ch

zoznam krajín

TALIANSKO

 • počet obyvateľov: 57 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 95% (katolíci 94%
 • z toho väčšina len nominálne, protestanti 0,8%
 • z toho väčšina sú evanjelikálí; moslimi 1%, Svedkovia Jehovovi 1,1%; bez náboženstva 2,2%
 • práca bratských zborov začala v roku 1836
 • počet bratských zborov: 274 (mierne rastie, najmä v strede a na juhu), z toho asi 100 sú malé zhromaždenia
 • počet veriacich: asi 15 000 (v strede a na juhu rastie, v konzervatívnejších zboroch na severozápade klesá)
 • počet pracovníkov v zboroch na plný úväzok: 30 (okrem zahraničných misionárov)
 • počet cestujúcich evanjelistov: 4
 • počet cestujúcich biblických učiteľov: 4
 • zbory vydávajú 2 časopisy (z toho 1 pre mládež)
 • 1 agentúra pre podporu práce v krajine a 1 pre zahraničnú misiu
 • v mnohých zboroch najmä na severozápade prevládajú darbystické črty – napríklad odmietajú verejné uznanie starších

Ďakujte Pánovi za:

 • vitalitu a rast mladších zborov
 • vážny záujem mnohých mladých o solídne biblické vzdelanie

Proste za:

 • duchovné prebudenie konzervatívnych zborov
 • uzdravenie zranení z minulých rozporov, keď sa niektoré zbory pridŕžali silne reformovanej teológie

Ďalšie informácie: Farez Marzone: omefi@libero.it

zoznam krajín

TURECKO

 • počet obyvateľov: 67 miliónov
 • náboženstvá: moslimi 99,64%; kresťania 0,32%; Židia 0,04%
 • práca bratských zborov začala v roku 1961
 • počet bratských zborov: 3 (a dosť silne rastú) a 1 miestne zhromaždenie
 • počet pokrstených veriacich: asi 50 (silne rastie)
 • počet pracovníkov v zboroch na plný úväzok: 4 (okrem toho v Turecku pracuje asi 20 zahraničných misijných agentúr)
 • „Projekt Sílas“ spája rôzne evanjelikálne zbory. Spočíva vo vzájomnej výmene modlitebných informácií a v návštevách zrelých kresťanov prichádzajúcich na pomoc slabším zborom
 • všetky kresťanské zbory sú pod tlakom zo strany vlády, ktorá je pod tlakom extrémistických islamských skupín a populistických masmédií. Turecko je na 99% moslimské a každé napredovanie kresťanstva je vnímané ako hrozba pre jednotu národa.

Ďakujte Pánovi za:

 • prítomnosť kresťanov v Turecku, ich početný i duchovný rast
 • kresťanov z iných spoločenstiev – okrem bratských zborov je tu asi 30 malých a 2 väčšie zbory kresťanov.

Proste za:

 • duchovný rast, dospievanie a pribúdanie kresťanov
 • hlbokú jednotu medzi veriacimi a a spoločenstvami kresťanov
 • citlivých pracovníkov, ktorí by pracovali s bratmi a sestrami na miestnej úrovni
 • veľké rozšírenie nedávno preloženej tureckej Biblie.

Ďalšie informácie: Roger Malstead: rogerhm@attglobal.net

zoznam krajín

ZAMBIA

 • počet obyvateľov: 10 miliónov
 • náboženstvá: kresťania 75% (katolíci 32%, protestanti 27%, z toho 13% sú evanjelikáli, sekty 8%, cudzie kulty napr. Svedkovia Jehovovi 8%); tradičné etnické náboženstvá 23%; moslimi 1%; iné 1%
 • práca bratských zborov začala v roku 1898
 • počet bratských zborov: asi 1 100 (a rastie)
 • počet pokrstených veriacich: asi 80 000 (a rastie)
 • počet pracovníkov v zboroch na plný úväzok: asi 92
 • počet cestujúcich evanjelistov: asi 30
 • počet cestujúcich biblických učiteľov: asi 25
 • 2 časopisy
 • 2 agentúry na podporu zambijských misionárov v zahraničí a domácich pracovníkov
 • všeobecným trendom je nechuť dávať, pomalé chápanie potreby zahraničnej misie a neochota meniť tradície, ktoré kedysi plnili svoje poslanie ale dnes už nie sú aktuálne.

Ďakujte Pánovi za:

 • rastúci počet veriacich, ktorí vidia potrebu evanjelizácie v spolupráci s inými evanjelikálnymi zbormi
 • rastúce povedomie potreby biblických škôl.

Proste za:

 • jednotu medzi bratskými zbormi namiesto terajších rozporov medzi „otvorenými“ a „uzavretými“, lebo diskusiami sa mrhá čas, ktorý sa mohol venovať evanjelizácii
 • plány na uskutočnenie juhoafrickej medzinárodnej konferencie bratských zborov.

Ďalšie informácie: Felix Muchimba: glozam.222@musenga.org

zoznam krajín